4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin, ticaretini yaptıkları doğal gaz miktarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından belirlenecek belli bir oranına kadar depolama yükümlülüğü getirilmiş ve "Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar'' EPDK'nın 03/11/2016 tarihli 6574-7 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştu.  29/02/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ("Kurul") 27/02/2020 tarihli kararında 2020 yılına mahsus olmak üzere söz konusu depolama yükümlülüğüne ilişkin oranlar belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, EPDK, Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ithalat lisansı sahibi tüzel kişilerin boru hattı ile faaliyet lisansı sahibi tüzel kişiler veya toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler olup olmamasına göre ilgili tüzel kişilerin doğal gaz depolama miktarına ilişkin yükümlülüklerinde bir ayrıma gitmiştir. Buna göre Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 1 inci maddesi uyarınca "Boru hattı ile ithalat faaliyetinde bulunan lisans sahibi tüzel kişiler, her bir lisans için faaliyete başlama tarihinden itibaren beş yıl içerisinde başlamak kaydıyla ve ilgili lisans sona erinceye kadar devam etmek üzere, her sene lisanslarında belirtilen ithalat miktarının, Kurul tarafından belirlenen oranı kadar miktarda doğal gazı yer altı depolama tesislerinde depolamakla yükümlüdürler." Anılan Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 4 üncü maddesi kapsamında ise ithalat lisansına sahip tüzel kişilerin depolama yükümlülüğü düzenlenmiş, bu maddeye göre "Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler(in), sahibi oldukları lisansların yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde başlamak kaydıyla ve lisans süresi boyunca faaliyette bulundukları sürece, ilgili takvim yılında dağıtım şirketlerine yapacakları doğal gaz satışının Kurul tarafından belirlenen oranı kadar miktarda doğal gazı depolamakla yükümlü..." oldukları belirlenmiştir . Böylelikle ithalat lisansına ilişkin olarak yapılan ikili bir ayrımla boru hattı ile ithalat faaliyetinde bulunan lisans sahibi tüzel kişiler ile toptan satış lisansına sahip tüzel kişilerin depolamakla yükümlü oldukları oranların Kurul tarafından karar altına alınacak şekilde belirleneceği öngörülmüştür.

Bu doğrultuda gerek ithalat lisansı gerekse toptan satış lisansı sahiplerinin 2020 yılında depolamakla yükümlü oldukları doğal gaz oranları 29/02/2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9210 sayılı Kurul Kararı'yla belirlenmiştir.

Mezkûr Karar'la;

  • İthalat lisansı (Boru Hattı) sahibi tüzel kişiler için depolama yükümlülük oranı %1 den %2'ye çıkartılmıştır.
  • Dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere satış yapan toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler ile ithalat (Spot) lisansı sahibi tüzel kişiler için belirlenen depolama yükümlülük oranı %1'den %0,5'e düşürülmüştür.

Bilgilerinize sunulur.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.