עדכון לקוחות – היערכות בקשר עם מגפת הקורונה

מיסים ודמי אבטלה בחל"ת – 22 במרץ 2020

שלום רב,

אנו ממשיכים לעדכן בהנחיות בקשר לעבודה בימי הקורונה.

מפורטות להלן הקלות של רשות המסים, ביטוח לאומי ומדינת ישראל המוענקות למגזר העסקי בכדי להקל עליו עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה בישראל בעולם, וכן עדכונים לגבי אופן תביעת דמי אבטלה לעובדים המוצאים לחופשה ללא תשלום

הקלות והטבות של רשות המסים, ביטוח לאומי ומדינת ישראל לאור משבר וירוס הקורונה

בעת האחרונה, בעקבות משבר נגיף הקורונה בישראל, החליטה המדינה באמצעות רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי על שורה של הקלות והטבות למגזר העסקי בישראל. להלן סיכום קצר של ההקלות וההטבות שפורסמו עד כה:

 • בימים 15 ו-17 במרץ 2020 פרסמה רשות המסים כי הוחלט לדחות את מועד הדיווח ותשלום המע"מ. בהתאם, נקבע כי מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020 של עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו-חודשי יהיה עד ליום 27 באפריל 2020 ולעוסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד חודשי יהיה עד ליום 26 במרץ 2020 .בצד זאת, הבהירה רשות המסים כי לא חל שינוי במועדים לדיווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה.

 • בנוסף, מנהל רשות המסים הנחה את מנהלי כל המשרדים ברשות המסים לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.

  להלן קישורים לפרסומי רשות המסים בנושא:

  epartments/news/sa150320-1/https://www.gov.il/he

  departments/news/sa160320-1/https://www.gov.il/he

 • בהמשך להוראות משרד הבריאות לצמצם ולמנוע התקהלויות, העמידו משרדי מיסוי מקרקעין דרכי התקשרות לא פרונטליים בכדי לחסוך הגעה פיזית למשרדי מיסוי מקרקעין. מספרי הטלפון בעמדות מאוישות שיענו לפונים באופן טלפוני מפורסמים באתר רשות המסים.

  להלן קישור לפרסום בנוגע לפניות למשרדי מיסוי מקרקעין:

  departments/news/sa150320-2/https://www.gov.il/he

 • בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים, נתקבלה החלטה על הארכה גורפת של אישורים לתיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 ,עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13 ביוני 2020 . בנוסף, מעסיקים מתבקשים לכבד אישורי תיאום מס שתוקפם פג בשנת 2019 גם למשכורות ינואר ומאי 2020.

  להלן קישור למכתב של הגב' פזית קלימן (רו"ח), סמנכלי"ת בכירה שומה וביקורת ברשות המסים:

  il/wp-content/uploads/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-.https://www.bookkeepers.org pdf.16.3.2020-.E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D9%D7%94%D7%

 • רשות המסים הודיעה כי תוקפם של אישור ניכוי מס במקור שיפוגו ביום 31 במרץ 2020 יוארך עד ליום 30 באפריל .2020

  להלן קישור לפרסום בנוגע לאישורים על ניכוי מס במקור:

  https://www.gov.il/he/departments/news/sa170320-1

 • רשות המסים הודיעה כי תדחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה. במסגרת זו, דוח שנתי במס הכנסה לחברות, למלכרי"ם ודוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגשו עד ליום 30 ביולי 2020 ודוח שנתי ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום 30 ביוני 2020 .בנוסף, רשות המסים הודיעה על דחייה עד ליום 20 באפריל 2020 של מועד הגשת דוחות לשנת 2018 לכל הנישומים שיש להם ארכה מרוכזת או בודדת להגשת דו"ח או הצהרת הון ליום 31 במרץ 2020.

  להלן קישור לפרסום בנוגע למועדי הגשת הדוחות:

  https://www.gov.il/he/departments/news/sa220320-1

 • מדינת ישראל החליטה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב משבר הקורונה וזאת במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר עד סך של 000,500 ₪ או עד %8 מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מבניהם, בהתאם לתנאים נוספים המפורסמים באתר אגף החשב הכללי והקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

  להלן קישור לאתר החשב הכללי:

  https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx

בנוסף, בעיתונות הישראלית עלו לאחרונה נושאים נוספים שייתכן ויתגבשו לכדי הנחיות מחייבות בעתיד הקרוב ככל שמשבר הקורונה ימשיך במתווה הנוכחי:

 • במישור הביטוח הלאומי, שר העבודה והרווחה ומנכ"ל הביטוח הלאומי סיכמו על הטבות לעצמאים ומעסיקים על רקע משבר הקורונה וביניהם דחייה של תשלום ביטוח לאומי לחודש אפריל, פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל והקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה של הביטוח הלאומי, לרבות הטלת עיקולים וטיפול בעיקולים קיימים. הקלות אלה מצטרפות להקלות שניתנו לשכירים שפוטרו או שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת).

 • רשות המסים בוחנת אפשרות להארכה של עד חצי שנה במשך התקופה בה משפרי דיור יוכלו להחזיק בדירה הישנה ללא תשלום מס רכישה מוגדל על הדירה החדשה.

הנחיות בקשר עם תשלום דמי אבטלה לעובדים המוצאים לחופשה ללא תשלום

הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה פירסמו הנחיות והקלות לגבי עובדים המוצאים לחופשה ללא תשלום, כדלקמן:

 1. כדי שהעובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה, ההוצאה לחופשה ללא תשלום צריכה להיעשות ל-30 ימים רצופים לפחות.

 2. על המעסיקים לצייד את העובדים בטופס ריכוז שכר ב.ל.1514) .לענין זה, שימו לב, כי לשכות שכר מסוימות קיבלו היתר מהביטוח הלאומי לשדר את הטפסים הללו אלקטרונית, מבלי שהמעסיק יידרש להדפיס את הטופס, לחתום עליו ידנית, ואז לסרוק אותו. מוצע לבדוק עם לשכת השכר שלכם האם היא יכולה לתת לכם את השירות הזה).

 3. יש לשדר לביטוח הלאומי טופס 100 לכל עובד – שידור נתוני הכנסות מתוך מערכת השכר. מי שמעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות אל הביטוח הלאומי במייל masikim@nioi.gov.il לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.

 4. באופן חריג לגבי חופשה ללא תשלום, מי שמוצא לחופשה ללא תשלום בשל הקורונה, יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה הצבורים לרשותו.

 5. בנוסף, אחת ההקלות שניתנה על ידי הממשלה כדי לסייע לעובדים, היא בקיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה. בדרך כלל, תנאי לזכאות לדמי אבטלה הוא כי העובד עבד כשכיר משך לפחות 12 חודשים ב-18 החודשים הקודמים להגשת התביעה לדמי אבטלה. מי שהוצא לחל"ת בשל הקורונה, יוכל לקבל דמי אבטלה גם אם הועסק רק ב-6 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לדמי אבטלה.

 6. בשלב זה, על העובדים להירשם מייד בשירות התעסוקה.

הביטוח הלאומי פירסם כי הוא קיבל את הסכמת הממשלה לקצר את הבירוקרטיה ולאפשר לעובדים לפנות ישירות בתביעה לביטוח הלאומי מבלי להירשם בשירות התעסוקה. אך כל עוד לא פורסמו הנחיות רשמיות המורות כי אין עוד צורך להירשם באתר שירות התעסוקה, יש להמשיך בנוהל הקיים. מאחר ואתר שירות התעסוקה קרס ואינו עומד בעומס, מי שיירשם עד ה- 3.19 ייחשב כאילו נרשם ב-3.15 ,כמובן בהנחה שהוא הוצא לחל"ת ב-3.15

 1. את התביעה לדמי אבטלה על העובדים להגיש באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

 2. שימו לב, שיעור דמי האבטלה להם יהיה זכאי כל עובד מותנה בגילו של העובד ובשכרו. בניגוד לפרסומים שהופצו, דמי האבטלה אינם מחושבים כ- %70 מהשכר. את שיעור דמי האבטלה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי:

  https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/sum.aspx

ראו כאן ומצורף עדכוננו הקודם בנושא.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.