3 Nisan 2020 - COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 03.04.2020 tarihi itibariyle alınan çeşitli tedbirlere ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

1. AnonimŞirketlerde Kâr Dağıtımı Hakkında

Ticaret Bakanlığı TOBB vasıtasıyla sanayi ve ticaret odaları ve borsalarına 31.03.2020 tarihli bir yazı iletmiştir. Yazıda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarının gündemine COVID-19 pandemisi nedeniyle etkilenebilecek özkaynaklarının korunması amacıyla aşağıdaki konuları alması gerektiği duyurulmuştur.

(i) 2019 yılı net dönem karının % 25'inin üzerinde bir tutarda kar payı dağıtılmaması,

(ii) önceki yıllara ilişkin karlarının dağıtıma konu edilmemesi, ve

(iii) yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesine yönelik duyuru yapılması kararlaştırılmıştır.

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca şirketler, 2019 mali yılına ilişkin genel kurul toplantılarında tavsiye edilen yönde karar almasalar dahi, bu gündem maddelerini görüşmek durumundadır.

2. Sosyal Sigorta Prim Ödeme SürelerininErtelenmesi

02.04.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") tarafından yapılan bildirim ile 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep niteliğinde olduğu kabul edilen işverenlerin, Bağ-Kur prim ödemeleri dahil;

  • 03/2020 dönemi prim ödemeleri 02.11.2020
  • 04/2020 dönemi prim ödemeleri 30.11.2020
  • 05/2020 dönemi prim ödemeleri 31.12.2020

tarihine ertelenmiştir. Erteleme nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammının uygulanmayacaktır.

Erteleme kapsamına giren işverenler aşağıda belirtilmektedir.

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
  • Aşağıdaki faaliyet alanlarında 4/a'lı işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

– Alışveriş merkezleri dahil perakende,

– Sağlık hizmetleri,

– Mobilya imalatı,

– Demir çelik ve metal sanayii,

– Madencilik ve taş ocakçılığı,

– Bina inşaat hizmetleri,

– Endüstriyel mutfak imalatı,

– Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

– Araç kiralama,

– Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

– Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

– Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

– Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

– Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

– Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

– Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

– Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,

  • Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

– Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

– Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

– Tarımsal faaliyette bulunanlar ile

– Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/b (Bağ-Kur) sigortası olanların,

– 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,

– 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

– 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdakilere ek olarak, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan işverenlerin sigorta prim ödemeleri ise (Bağ-Kur dahil, isteğe bağlı hariç), sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. gün sonuna kadar ertelenmiştir.

3. MaaşHaczi Ödemelerinin Devamı

Adalet Bakanlığı tarafından 02.04.2020 tarihinde yapılan bildirim ile maaş haczi ödemelerinin 7226 sayılı Kanun kapsamında durdurulan icra takibine ilişkin süreler dahilinde sayılıp sayılmayacağına ilişkin açıklık getirilmiştir. Buna göre, uygulanan maaş haczi kesintilerinin devam etmesi, bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde ise sırası gelen dosyaya maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

Dolayısıyla, maaş haczi kesintileri bu süreçte de yapılmaya devam edilecektir.

4. Kamuİhale Sözleşmeleri Açısından Mücbir Sebep Koşulları

02.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kamu İhale Kanununa istinaden gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler kapsamında, COVID-19 nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvuruların sözleşmenin tarafı olan İdareye yapılması gerektiği belirtilmiştir. Başvurunun Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içerisinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması gerektiği de belirtilmektedir.

Yapılan başvuruların İdare tarafından incelenerek Yapılan başvuruların mücbir sebep teşkil edil etmeyeceği İdare tarafından;

  • ortaya çıkan durumun yüklenicinin kusurundan kaynaklanmaması,
  • yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil ediyor nitelikte olması ve
  • yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması

şartlarının birlikte bulunup bulunmadığı değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda başvurunun mücbir sebep teşkil ettiğinin tespiti halinde İdare; (i) sözleşme süresinin uzatılmasına veya (ii) sözleşmenin feshine karar verebilecektir. İdarenin karar almadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirilmesinin alınacağı bildirilmiştir.

COVID-19'un yayılmasını önleme amacıyla alınacak olan tedbirlere ilişkin gelişme oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Salgın ile ilgili soru ve taleplerinizi Gen & Temizer | Özer bünyesinde oluşturduğumuz COVID-19 Çalışma Grubu'nun COVID_IST_CoreTeam@gentemizerozer.com adresi üzerinden iletebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.