רשות ניירות ערך אישרה לבורסה בתל אביב לפתוח ערוצי מימון חדשים לתאגידים ושותפויות במסגרת פלטפורמת מסחר נפרדת למשקיעים מוסדיים וכשירים.

ביום 23 ביוני 2020 ,רשות ניירות ערך אישרה לבורסה בתל אביב לפתוח ערוצי מימון חדשים המקלים משמעותית על גיוס הון, גיוס חוב ומסחר לחברות ושותפויות העוסקות בתחומים הבאים:

  • מקרקעין ונדל"ן להשקעה (בחו"ל בלבד).
  • מחקר ופיתוח (היי-טק), ובכלל זה קרנות הון סיכון.
  • קרנות מימון, ומכשירי גיוס הון נוספים בתמיכת תכניות הסיוע הממשלתי לסקטור העסקי ולמימון עסקים קטנים ובינוניים (לרבות אלה שיוקמו בעקבות משבר הקורונה).

היוזמה החדשה תאפשר לתאגידים ושותפויות בתחומים הללו לגייס הון או חוב באמצעות שימוש בפלטפורמת מסחר נפרדת למשקיעים כשירים, ולאחר מכן לסחור בניירות הערך שרכשו, כלומר, להנזיל את השקעתם. הגיוס והמסחר יתאפשר באמצעות מערכת המסחר הנפרדת שכבר קיימת בבורסה, המיועדת רק למשקיעים מוסדיים וכשירים ("רצף מוסדיים"), שעד היום ניתן היה לסחור במסגרתה במכשירי חוב בלבד - אגרות חוב וניירות ערך מסחריים, שלא הונפקו לציבור. כעת המערכת תורחב לסוגי ניירות ערך נוספים שניתן יהיה לסחור בהם, בהתאם לתחומי הפעילות המסוימים כאמור לעיל.

לנוסח המלא של הודעת הרשות, לחצו כאן.

דו"ח ריכוז ממצאים בנושא תגמול לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה:

רשות ניירות ערך ביצעה ביקורת רוחב בנושא תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה בארבעה תאגידים מדווחים בתקופה שבין ינואר 2017 ועד דצמבר 2018 .במסגרת הבדיקה נבחן הליך אישורם של תגמולים שהוענקו בחברות הנדגמות בהתאם להוראות הדין, התאמתם להסכמי ההתקשרות וההעסקה וכן הגילוי שניתן אודותיהם.

בין הממצאים הבולטים בדו"ח:

  1. עסקה בין בעל השליטה לחברה סווגה כעסקה לא חריגה למרות שהיה צריך לסווגה כעסקה חריגה. סגל הרשות בחן באחת מחברות המדגם את הליך האישור על פי חוק החברות , במסגרת אישור הסכם למתן שירותי משרד ומזכירות בין החברה לבעל השליטה בה (להלן: "הסכם השירותים").

    על פי הממצאים שהוצגו בפני סגל הרשות, סיווגה החברה את ההתקשרות בהסכם השירותים כעסקה לא חריגה אשר נעשית במהלך עסקים רגיל וכן כעסקה זניחה. לפיכך הסכם השירותים אושר על ידי דירקטוריון החברה וועדת הביקורת בלבד, ללא אישור של האסיפה הכללית ברוב מיוחד כפי שנדרש בחוק החברות. החברה ביססה את עמדתה בכך שהשירותים המוענקים במסגרת הסכם השירותים ניתנים בתשלום מזה שנים רבות באופן שיטתי, שוטף ורצוף, וכי השירותים כאמור מוענקים הן לצדדים שלישיים, לרבות חברות בנות ונכדות, והן לשותפים עסקיים של החברה.

    לעמדת הרשות, בשים לב לתחום פעילותה של החברה, מתן שירותי מזכירות משרד וכיוצ"ב אינם חלק מליבת העסקים של החברה, שכן שירותים אלה מוענקים אגב עסקאות או פרויקטים של החברה, אשר הם בתחום הפעילות של החברה. עוד יצוין, כי עצם העובדה שמדובר לטענת החברה בעסקה זניחה בשל היקפיה, אינה פוטרת כשלעצמה את החובה להביא את הסכם השירותים לאישור האסיפה הכללית, שכן האמור מהווה רק עמידה בתנאי אחד להגדרת עסקה כ"עסקה שאיננה עסקה חריגה", כך שלדעת סגל הרשות, על החברה היה לאשר את הסכם השירותים בהתאם לקבוע בסעיף 275 לחוק החברות.

  2. באחת החברות שנדגמו, קיים נוהג לפיו בעלי שליטה מנצלים ימי חופשה במהלך השבוע (ימים א'-ה') ולאחר מכן משלימים יום עבודה ביום שישי כדי שמאזן ימי החופשה לא ייפגע. כמו-כן, בעלי השליטה נהגו בסוף השנה לפדות את ימי החופשה שלא נוצלו. לעמדת הרשות, תנאים אלה חרגו מהסכם ההעסקה אשר אושר על ידי אורגני החברה ומהגילוי שניתן בעניינם במסגרת תשקיף החברה.

  3. אופן חישוב מוטעה למענק השנתי לבעל השליטה. הרשות מצאה כי באחת החברות הנדגמות, חושב המענק השנתי שלא על פי הסכם ההעסקה עם בעל השליטה, על פיו המענק של בעל השליטה מחושב בהתאם לרווח השנתי בדוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, ואילו בפועל חושב המענק לבעל השליטה על פי רווח המיוחס לבעלים.

לקריאת הדוח המלא, לחצו כאן.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.