בהתאם לתקנות שהותקנו לפני כחודש, הוגבל מספר העובדים המירבי אשר מותר כי ישהו בו זמנית במקום העבודה. המגבלה המקורית (אשר צומצמה לתקופת הפסח וכעת עומדת שוב בתוקף) היא %30 מהעובדים במקום העבודה או עד 10 עובדים, לפי הגבוה מביניהם.

מעסיקים הכפופים למגבלת ה-%30 ,יכולים להעסיק יותר עובדים אם יעמדו בתנאי "התו הסגול", כמפורט להלן. זאת בכפוף לעיקרון כי יש להעדיף עבודה מרחוק ככל שהדבר מתאפשר, אשר עומד בעינו. (שימו לב שהאמור לעיל לא גורע מהאיסור על פתיחתם של עסקים מסוימים, ולא גורע מהמגבלות החלות על פתיחת בתי מסחר).

"התו הסגול" הוא רשימה של תנאים אשר על המעסיק לעמוד בהם כדי שיוכל להעסיק מעבר ל%30 מהעובדים. התו הוא סוג של רגולציה עצמית, ולא יינתן אישור חיצוני לעמידת המעסיק בהוראות. אבל, מעסיק שלא יעמוד בהוראות ו/או יעסיק עובדים מעבר למותר, צפוי לסנקציות שיגבילו את המשך הפעלת העסק וכן לענישה פלילית.

אלה ההוראות לפיהן המעסיקים צריכים לפעול (התנאים לקבלת "התו הסגול"):

 1. על המעסיקלקיים אתהוראותהחוק בדברתשאולעובדיםלגבי מצבםהרפואיוחום גופםלפני כניסהלעבודה 1,וכן לוודאכי העובדיםעוטיםמסכות בזמןשהייתםבמקוםהעבודה 2

 2. על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה, ולא להתיר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. בעבודה משרדית יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו–זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:

  3.1   בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים - שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;

  3.2   בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים - עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;

  3.3   על אף האמור לעיל, ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 עובדים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים.

 4. אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
 5. המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.
 6. .מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:

  6.1   מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה;

  6.2   מספר התשאולים שביצע לענין בריאות העובדים וחום גופם, מדידות החום שביצע המעסיק, וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.

 7. כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 8. .מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
 9. מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 67 שנים או יותר למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 22 במרס 2020 עד יום 18 באפריל 2020 ,כולה או חלקה.

בנוסף, לשם שמירת הכללים האמורים לעיל, על המעסיק לפעול כדלקמן:

א. על המעסיק למנות "ממונה על ענייני קורונה", שישמש כאחראי מטעמו לשמירת הכללים הנ"ל.

ב. על המעסיק ליידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים לעיל באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין.

ג. המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח המפורט להלן:

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 שנערכה ונחתמה ביום____ בחודש__________ בשנת ___________ על ידי: ______________________ בעל/ת ת.ז. _______________ המכהן כ: מנהל כללי / ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף) ב_______________ (להלן - מקום העבודה).

 1. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020) להלן – הכללים).
 2. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. ולראיה באתי על החתום

חתימ

__________________________

אנו מזכירים, כי המגבלה על מספר העובדים, והצורך לעמוד בתנאי "התו הסגול" כדי להעסיק יותר עובדים, לא חלה על:

 1. מעסיק ציבורי לגביו נקבעו כללים אחרים; ii
 2. מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד;
 3. מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. שימו לב לסעיף הקובע כי התוספת חלה גם על מעסיקים המספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו ושל בנק ישראל. המשמעות הינה כי גם מעסיקים אשר פעילותם אינה באחד מתחומי הפעילות המוחרגים בתוספת, אבל הם מספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לפעילותו של מעסיק אחר אשר כן נכלל בתוספת, רשאים להמשיך ולהפעיל את השירותים או המוצרים הללו (ובלבד שגם הם צמצמו ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורךהבטחת פעילות זו בלבד). בנוסף, כדאי לשים לב כי גם מעסיקים המוגדרים כ"מפעל מועדף" לפי סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון נכללים ברשימת הענפים המוחרגים (מעסיק המוגדר ככזה אמור לדעת זאת).

ניתן לראות את הרשימה הארוכה של תחומי הפעילות המוחרגים כאמור לעיל כאן.

1על המעסיק לשאול את הנכנסים למקום העבודה את השאלות הבאות:

 1. האם אתה משתעל?
 2. אם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

אין להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

2חובת עטיית מסיכה חלה גם במקומות עבודה, למעט לגבי מי ששוהה בחדר במבנה בלא אדם נוסף, או מי ששוהה בחדר עם עובד אחד נוסף, ובתנאי שמדובר בשני עובדים העובדים בקביעות באותו החדר במקום העבודה, וכן בכפוף לכך שיישמר בין שני העובדים מרחק של 2 מטר לפחות.

גם בימים אלה משרדנו ממשיך לעבוד כרגיל ולספק ללקוחותיו את התמיכה הדרושה להם בכל התחומים, ואנו עומדים לרשותכם לכל שאלה והבהרה.

Originally published 20 April, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.