רבים לא מודעים לכך, אך בעוד 3 שבועות ייכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018- ("החוק"). מי שלא יפנים את השינוי, עלול למצוא את עצמו מפר את החוק ולהיות חשוף לקנסות, עיצומים כספיים ואף עונשי מאסר בפועל.

החוק, החל באופן גורף על כל אדם כמעט, מטיל הגבלות על השימוש בכסף מזומן וכן על שיקים "פתוחים" ומטרתו לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל.

הגבלות על שימוש במזומן

 • עוסק: 11,000 ש"ח [ומתייר/ על ידי תייר: 55,000 ש"ח]
 • אדם "פרטי " (לא עוסק): 50,000 ש"ח
 • בנוסף, אם מחיר העיסקה גבוה מהסכומים הנ"ל [ 11,000/ 50,000 ש"ח], אסור לתת או לקבל במזומן יותר מ- 10% ממחירהעיסקה (ובכל מקרה לא יותר מהמגבלה הנ"ל של 11,000/50,000 ש"ח).

דגשים והערות

 • מחיר העיסקה הוא המחיר הכולל, כולל מע"מ/ מס קניה/ בלו.
 • בעיסקה הכוללת כמה רכיבים שמסופקים בעת ובעונה אחת – יש לקחת את הסכום המצטבר.
 • עסקאות מתמשכות ושכירויות: לפי תקופת התשלום המוסכמת [למשל: חודשי].
 • המגבלות חלות גם על שכר עבודה, תרומות, הלוואות; וכן על מתנות בסכום מעל 50,000 ש"ח.
 • פיצול של עסקה לצורך עקיפת המגבלה וכן מרמה אחרת כגון רישום כוזב, היא עבירה.

פטורים

המגבלות אינן חלות על תשלום (שאינו שכר) בין קרובי משפחה; או על רשויות מסוימות (שטרם נקבעו); כמו כן, גמ"חים פטורים עד סוף 2020 או חקיקת חוק הגמ"חים, לפי המוקדם; עסקאות מסוימות כשתושב יו"ש או המועצה הפלסטינית, שאינו אזרח ישראלי, הוא צד . להן, הוחרגו עד סוף 2021

דוגמאות

ברכישת שולחן חדש בחנות ב- 6,000 ש"ח ניתן לשלם את כל הסכום במזומן, אולם ברכישת שולחן בסכום של 12,000 , מותר לשלם רק 1,200 ש"ח במזומן; בשכירות בסכום של 5,000 ש"ח לחודש ניתן לשלם את כל הסכום במזומן, מדי חודש, אולם בשכירות שבה נקבע תשלום שנתי של 60,000 ש"ח יהיה ניתן לשלם רק 6,000 ש"ח במזומן ( 10% מהמחיר למרות שהשווי במונחים חודשיים זהה).

הגבלות על שימוש בשיקים

 • חל איסור על תשלום בשיק שלא ננקב בו שם מקבל התשלום (שיק פתוח) – לעוסק: בכל סכום. לאדם "פרטי ": מעל 5,000 ש"ח.
 • הסבת שיק מחייבת ציון שמו ומספר זהותו של המסב (למעט בהסבה לבנקים).
 • בעתיד לא יוכלו בנקים לפרוע שיקים מסוימים (למשל כששם הנפרע לא צוין או כשהשיק בסך מעל 10,000 ש"ח, אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או חסרים בו פרטים אישיים מסוימים).

עסקאות מקרקעין

רוכש זכות במקרקעין יחויב לכלול בהצהרות לרשות המיסים פרטים גם לעניין אמצעי התשלום שבו שילם.

אכיפה ופיקוח

רשות המיסים היא האמונה על האכיפה והפיקוח. הפרת החוק עלולה להוות עבירה פלילית שבצידה קנסות ועיצומים כספיים ואף עונשי מאסר (במקרה של מרמה כאמור).

לפי החוק הטלת סנקציות תחל רק מחודש ספטמבר 2019 (למעט למי שקיבל התראה שניה), אולם יש כמובן ליישם את החוק מיד עם . כניסתו לתוקף, ביום 1.1.2019

בנוסף, שר האוצר הוסמך לקבוע כללים לחיוב עוסקים בהחזקת אמצעי לקריאת כרטיסי חיוב או סליקת אמצעי אלקטרוני אחר וכן חיוב עוסקים לתעד את אמצעי התשלום.

הערות נוספות

החוק לא חל על הסכמי הלוואות ועסקאות שנכרתו לפני תחילת החוק ( 1.1.2019 ), למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.

מחיר העסקה הכולל הנלקח בחשבון לא יפוצל גם במקרה של רוכשים או מוכרים מרובים.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.