א. פעילות מקומות עבודה בתקופת הסגר:

בלילה שבין חמישי לשישי פורסמו התקנות המסדירות את כללי הסגר שהוחל על ישראל מיום שישי בצהריים. בכל הנוגע למקומות עבודה, ככלל, התקנות מאפשרות המשך עבודה סדירה במקומות עבודה במגזר הפרטי, בענפים אשר פעילותם לא נאסרה (כדוגמת חדרי כושר, מסעדות). השהיה והעבודה במקומות העבודה מותרות בכפוף לכללי העבודה בימי קורונה, ובמידה והעובדים אינם יכולים לבצע את עבודתם מהבית (לפי שיקול דעתו של המעסיק). התקנות מתירות יציאה מהבית ללא מגבלת מרחק לצורך הגעה של עובד ומועמד לעבודה למקום עבודה אשר פעילותו מותרת כאמור. אין צורך באישור מיוחד לצורך כך, ואין צורך לצייד את העובדים באישור כזה.

התקנות הללו מגבילות את מספר המשתתפים בישיבות במקומות העבודה ל-10 משתתפים בסך הכל. ובנוסף, התקנות אוסרות על קבלת קהל במקומות העבודה, למעט במקומות עבודה הפועלים בענפים המפורטים בתקנות (מצ"ב הרשימה), וגם אז, רק כאשר מדובר במתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.

ואלה ההנחיות למעסיקים במגזר הפרטי ביחס להפעלת מקומות העבודה:

1. (א) מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה, בהתקיים כל אלה:

 • המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המנויים להלן;
 • המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי הכללים המפורטים כאן באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין;
 • המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה לגבי התחיבות לקיום הנחיות החוק.

(ב) כלל מקום עבודה כמה מבנים, יפעל המנהל הכללי של הגוף, ככל האפשר, לפריסת העובדים ששהייתם בעבודה מותרת לפי תקנה זו, בין המבנים השונים, באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה החדש, ובלבד שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

2. מעסיק במקום עבודה יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה:

 • שמירת מרחק, ככל האפשר, של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם;
 • לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;
 • לעניין מקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;
 • יוסדר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום העבודה; לא תותר כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
 • בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:
  • עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע;
  • בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר (בתקנה זו – מחיצה למניעת העברת רסס);
  • מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ-10 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו;
 • אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד;
 • מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור;
 • אם מצויה מעלית במקום העבודה המעסיק יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
 • מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

3. מעסיק במקום עבודה יידע את העובדים במקום העבודה בדבר החובה לעטות מסכה.

ב. הנחיות הביטוח לאומי ליוצאים לחל"ת חוזר:

לגבי עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום במהלך הקורונה, חזר לעבודתו, וכעת הוצא שוב לחופשה ללא תשלום- על המעסיק לדווח באמצעות מערכת השכר על הפסקת העבודה של העובד, ועל העובד להירשם שוב ולדווח על היציאה לחל"ת באתר הביטוח הלאומי. המעסיק אינו צריך לשגר שוב טופס 100 (דמי האבטלה בחל"ת השני יחושבו על בסיס השכר שקדם למועד היציאה הראשונה לחל"ת), והעובד לא צריך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה.

נזכיר, שמי שהוצא לחל"ת עד 31.7.2020 - צריך להיות בחל"ת 30 יום לפחות, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה. אך מי שהוצא לחל"ת מ- 1.8.2020 עד 30.6.21 - צריך להיות בחל"ת 14 ימים לפחות כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.

כן נזכיר, שמי שימי האבטלה להם הוא היה זכאי הסתיימו במהלך תקופת הקורונה, תוארך זכאותו והוא ימשיך לקבל דמי אבטלה עד יוני 2021 בכפוף לכללי הביטוח הלאומי.

קישורים:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.