שלום רב,

.אנו ממשיכים לעדכן בנושאי עבודה בעת משבר הקורונה

אנו מבקשים לעדכן את מקומות העבודה אשר ממשיכים לעבוד גם בימים אלה )כמובן בכפוף להנחיות הממשלה בדבר עובדים חיוניים בלבד, מגבלה על מספר העובדים הנוכחים, וכו'(, כי פורסם היתר מיוחד של שר העבודה המגדיל את מספר השעות הנוספות ומספר השעות הרצופות בהן ניתן להעסיק עובדים, כדלקמן:

  1. שעות 90- שעות עבודה בסך הכל בשבוע, בכפוף לכך שהעובד לא יועסק יותר מ 67 מותר להעסיק עובדים עד נוספות בחודש.
  2. שעות עבודה 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות, אולם ניתן להעסיק עובד עד 12 אורך יום עבודה לא יעלה על . לעיל 1 פעמים בחודש, ובכל מקרה בכפוף למגבלות האמורות בסעיף 8-)כולל שעות נוספות( לא יותר מ
  3. העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה
  4. ( או עד אשר יפקע צו משרד 17.3.2020 המדובר בהוראת שעה אשר תהיה תקפה לחודשיים ממועד פרסומה ) הבריאות בענין חובת בידוד, לפי המוקדם מביניהם.

שעות עבודה. עובדים המועסקים בשעות 182 שעות עבודה, וחודש עבודה רגיל הוא בן 42נזכיר, כי שבוע עבודה רגיל הוא בן מהשכר 150%- מהשכר בגין שתי שעות העבודה הנוספות, ו125%נוספות זכאים לגמול עבודה בשעות נוספות, המחושב לפי בגין כל שעה נוספת מעבר לשעתיים הראשונות

לגבי עובדים המקבלים גמול גלובלי בגין עבודה בשעות נוספות, יש לוודא כי הגמול הגלובלי המשולם אינו פחות מהתמורה המגיעה לעובדים בגין עבודתה בשעות נוספות לפי חוק

בהיתר שניתן, לפיו על המעסיק להפעיל שיקול דעת ולהעסיק את העובדים בשעות 3כן נבקש להסב את תשומת ליבכם לסעיף הנוספות שהותרו בכפוף לצרכים ותוך התחשבות בעובדים ובמצב

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.