הממשלה התקינה תקנות לשעת חירום להגבלת מספר העובדים במקומות העבודה (תקנות שעת חירום [הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש], התש"ף-2020 .(התקנות מגבילות את מספר העובדים שיכולים לשהות בו זמנית באותו מקום עבודה, כמפורט להלן. חשוב לשים לב כי התקנות אינן מגבילות את העבודה מהבית, וכי הן אינן גורעות מההנחיות הכלליות של משרד הבריאות בדבר מעבר לעבודה מרחוק ככל הניתן.

בתמצית, התקנות מגבילות את מספר הנוכחים המותר בו זמנית במקום עבודה ל-10 עובדים או %30 מסך מצבת העובדים במקום העבודה, לפי הגבוה מביניהם. הוראות חריגות נקבעו לגבי מעסיקים ציבוריים, מפעלים חיוניים והתומכים בהם, מפעלים בענפי הבניה, ורשימה של ענפי עבודה המפורטים בתוספת לתקנות.

גם בימים אלה משרדנו ממשיך לעבוד כרגיל ולספק ללקוחותיו את התמיכה הדרושה להם בכל התחומים, ואנו עומדים לרשותכם לכל שאלה והבהרה.

להלן תיאור עיקר התקנות. הנוסח המלא מצורף לעיונכם.

אבחנה בין סוגי מעסיקים:

 1. התקנות מבחינות בין כמה סוגי מעסיקים:
  1. "מפעל למתן שירותים קיומיים" - כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, כנוסחו בתקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת חירום). מעסיקים המוגדרים כמפעל כזה יודעים זאת וקיבלו אישור על כך ממשרד העבודה.
  2. "מפעל תומך ביטחון" - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה: (1 (משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון; (2 (הוועדה לאנרגיה אטומית; (3 (המטה לביטחון לאומי; (4 (צבא הגנה לישראל; (5 (המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; (6 (הושמט; (7 (שירות הביטחון הכללי; (8 (משטרת ישראל; (9 (שירות בתי הסוהר; (10 (הרשות הארצית לכבאות ולהצלה; (11 (הרשות להגנת עדים.
  3. מעסיקים ציבוריים- משרדי ממשלה על גופיהם ויחידותיהם השונים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.
  4. כל מעסיק אחר. "מעסיק" הוא מי שמעסיק עובדים במקום עבודה; "מקום עבודה" הוא מקום המוחזק בידי מעסיק, שבו מועסקים עובדיו, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד, והכל בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים. "עובד" הוא עובד המועסק בגבולות מדינת ישראל, לרבות שוטר וסוהר מתנדב, חייל, מי שמועסק, ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק מדי יום, בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים.

הגבלת מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית:

 1. התקנות מגבילות את מספר העובדים במקומות עבודה כדלקמן:
  1. ברירת המחדל הינה כי במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם ("מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית").
  2. על אף האמור בסעיף א', מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצידם:
   1. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור - 100 אחוזים ממצבת העובדים; לעניין זה, "מבנה סגור" – מבנה שהותקנו בו %70 ממספר החלונות והדלתות;
   2. מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה (היתר העסקה במנוחה השבועית), שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה - מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

המגבלה האמורה בסעיף א' בדבר מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית, לא יחולו על:

מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד;

מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. שימו לב לסעיף הקובע כי גם התוספת חלה גם על מעסיקים המספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת זו ושל בנק ישראל. המשמעות הינה כי גם מעסיקים אשר פעילותם אינה באחד מתחומי הפעילות המוחרגים בתוספת, אבל הם מספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לפעילותו של מעסיק אחר אשר כן נכלל בתוספת, רשאים להמשיך ולהפעיל את השירותים או המוצרים הללו (ובלבד שגם הם צמצמו ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילות זו בלבד). בנוסף, כדאי לשים לב כי גם מעסיקים המוגדרים כ"מפעל מועדף" לפי סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון נכללים ברשימת הענפים המוחרגים (מעסיק המוגדר ככזה אמור לדעת זאת).

הרשימה הארוכה של תחומי הפעילות המוחרגים כאמור לעיל מצורפת.

הנחיות נפרדות נקבעו לגבי מעסיקים ציבוריים.

כלל מקום עבודה כמה מבנים, יפעל המעסיק, ככל האפשר, לפריסת העובדים ששהייתם בעבודה מותרת לפי תקנות אלה, בין המבנים השונים, באופן שיצמצם ככל האפשר את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה החדש, ובלבד שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.