שלום רב

הביטוח הלאומי מפרסם כל העת עדכונים בקשר עם הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) וזכויותיהם. להלן סיכום המצב הנוכחי לאור העדכונים האחרונים שפורסמו.

ככלל, הוצאה של עובדים לחופשה ללא תשלום יכולה להיעשות רק בהסכמת שני הצדדים, העובד והמעסיק. בנסיבות הנוכחיות, המשמעות של סירוב עובד ליציאה לחופשה ללא תשלום עשויה להיות סיום העסקתו (בכפוף לקיום שימוע כדין, וליתר ההוראות והמגבלות החוקיות החלות על פיטורי עובדים).

עובד אשר מוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30ימים לפחות ,החל מיום 2020.3.1, וכל עוד תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 יהיו בתוקף, ואשר אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת ,יהיה זכאי לדמי אבטלה בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות: תושב ישראל; בגילאי 20 עד 76 ;רישום באתר שירות התעסוקה; ועמידה בתקופת אכשרה.

תקופת אכשרה היא התקופה בגינה שולמו בגין העובד דמי ביטוח לאומי טרם הגשת התביעה לדמי אבטלה. ככלל, תקופת האכשרה בענייננו היא 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה. באופן חריג, יוכל גם מי שיש לו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך ה-18 החודשים הקודמים למועד הגשת התביעה לדמי אבטלה, לקבל דמי אבטלה. הוראה זו בעניין תקופת אכשרה מקוצרת חלה על מי שיצא לחל"ת בין יום 2020.3.1 ליום 2020.4.30 ,ומספר ימי האבטלה המרביים שעובד כזה יהיה זכאי לו הוא קטן יותר ביחס לעובדים שיש להם תקופת אכשרה מלאה.

שיעור דמי האבטלה להם יהיה זכאי כל עובד מותנה בגילו של העובד ובשכרו. את שיעור דמי האבטלה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

המעסיק צריך לדווח על יציאת העובד לחל"ת וכן לשדר לביטוח הלאומי טופס 100 או לתת לעובד טופס 1514 ,ועל העובד להירשם באתר שירות התעסוקה ולהגיש את התביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי.

תשלום ביטוח לאומי על ידי המעסיק בגין עובד השוהה החל"ת:

ככלל, כאשר עובד יוצא לחל"ת, המעסיק צריך לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים לחל"ת, והוא צריך לנכות את התשלום הזה משכרו של העובד עם שובו מהחל"ת. במצב הנוכחי, כאשר העובד מקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת, מנוכים לו דמי ביטוח לאומי גם מדמי האבטלה, ונוצר מצב של תשלום כפול לכאורה של דמי ביטוח לאומי. הביטוח הלאומי פירסם כי בכוונתו לפעול לביטול חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי על ידי המעסיק בגין עובד בחל"ת. כל עוד החוק לא תוקן, חובת התשלום בעינה עומדת. כדאי לבדוק את הנושא מול לשכות השכר שלכם אשר מקבלות הנחיות ועדכונים מהביטוח הלאומי כיצד לפעול.

חזרה מחל"ת

אם החל"ת הוגדרה מראש לתקופה קצובה, העובד חוזר לעבודתו עם סיום התקופה שהוגדרה. אם לא הוגדר מראש מועד לסיום החל"ת, על המעסיק להודיע לעובד על סיום החל"ת בהתרעה סבירה, ועל העובד להתייצב לעבודה כפי שהתבקש.

כאשר עובד חוזר לעבודתו, הוא צריך לדווח על סיום החל"ת הן באתר שירות התעסוקה והן באתר הביטוח הלאומי. במקביל, על המעסיק לדווח על סיום החל"ת. הביטוח הלאומי פירסם כי אין צורך לעדכן אותו על הארכת חל"ת, והארכת החל"ת נעשית על ידיו אוטומטית כל עוד לא דווח על סיום החל"ת.

פיטורין במהלך או לאחר חל"ת

פיטורי עובדים במהלך או לאחר חל"ת צריכים להיעשות לפי כל הכללים הרגילים של קיום שימוע, מתן הודעה מוקדמת ותשלום פיצויי פיטורים הכל בהתאם לדין. אין מניעה לקיים שימוע כאשר העובד בחל"ת, ואין מניעה לקיים את השימוע בשיחת וידאו.

אם הוחלט על סיום עבודתו של העובד הנמצא בחל"ת, יש לדווח על סיום החל"ת, ומיד אחר כך על סיום עבודה.

לאור המצב הנחיות והתקנות מתעדכנות כל העת, ולכן חשוב לעקוב ולהתעדכן בהוראות המשתנות .

Originally published 17 May, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.