תגמול הוני שהבשלתו תלוית ביצועים - חוזר מס הכנסה מספר

לפני מספר ימים פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים (להלן: "החוזר"), אשר אליו נלוו פרסומים בעיתונות הכלכלית עם כותרות דרמטיות. אולם, כפי שיובהר להלן, החוזר איננו מחדש רבות ולמעשה מבהיר את עמדת רשות המיסים כפי שיושמה על ידה בשנים האחרונות.

ויחידות (Restricted Shares) חברות רבות נוהגות לתמרץ את עובדיהן באמצעות הקצאת מכשירים הוניים כגון אופציות, מניות מוגבלות (Restricted Shares Units) השתתפות במטרה ליצור זהות אינטרסים בין בעלי המניות לעובדים ולשמר את העובדים בחברה לטווח ארוך ("תגמול הוני"). לרוב מוקצה התגמול ההוני, במסלול רווח הון עם נאמן, וזאת בכדי לאפשר לעובד ליהנות הן מדחיית אירוע המס (עד למוקדם מבין: (א) מועד מכירת האופציה או המניה, או (ב) המועד בו יצאו האופציות או המניות מידי הנאמן), והן משיעור מס מופחת (ככלל 25% במקום 47% בתוספת תשלומי בל"ל, נכון לשנת 2018 ) ("הטבות המס מכוח המסלול ההוני"), וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים שבדין, לרבות הפקדת התגמול ההוני בידי נאמן למשך שנתיים ממועד הקצאה.

רוב החברות במשק מאמצות מנגנון הבשלה "סטנדרטי" לפיו יבשיל התגמול ההוני על פני תקופה מוגדרת וקבועה מראש בכפוף להמשך העסקתו של העובד בחברה ("תקופת הבשלה"). בנוסף על מנגנון ההבשלה "הסטנדרטי" ניתן לאמץ מנגנוני הבשלה, שאינם מותנים רק בחלוף הזמן, אלא גם או רק בהתקיימותם של יעדים או אבני דרך אשר הוגדרו מראש, כגון:

  • מנגנון על בסיס רווחיות / הכנסות – לפיו, בכפוף לעמידה ביעד מוגדר שנקבע מראש על בסיס רווחיות, הכנסות, מכירות וכדומה (בין אם מדובר בפרמטרים אישיים של העובד, מחלקתיים, או כלליים של החברה) יבשיל התגמול ההוני;
  • מנגנון על בסיס שווי החברה – לפיו, בכפוף לעליית שווי המניה של החברה בשיעור מוגדר או ביחס מוגדר כנגד שווי השוק של חברות מתחרות, וכדומה – יבשיל התגמול ההוני.

ביחס למנגנוני הבשלה המותנים ביעדים "מקובלים " כגון מכירות, הבהירה רשות המיסים כבר בשנת 2016 , כי אין בהם בכדי לפגוע בהטבות המס מכוח המסלול ההוני. ביחס למנגנון הבשלה לפיו הזכויות המוקצות יבשילו אך ורק בקרות אירוע מסוג מכירת כלל הזכויות IPO) או הנפקה למסחר בבורסה (Exit) בחברה ) רשות המיס ים שבה על עמדתה, והדגישה, כי מנגנון הבשלה כאמור, איננו כשיר ליהנות מהטבות המס מכוח המסלול ההוני, הואיל ולא מדובר בתגמול בעל אופי הוני, אלא ב בונוס או מענק הצלחה שיש לסווגו כהכנסת עבודה הכפופה לשיעורי המס השוליים.

לעומת זאת, לגבי הקצאות אשר הבשלתן מותנית בתקופת הבשלה על פני זמן או ביעדי מכירות, רווחיות, או שווי, ואשר בתנאי הקצאתן IPO או Exit נקבע מנגנון האצה להבשלתן (כולן או חלקן) בקרות אירוע מסוג , הרי שעמדת רשות המסים נותרה כבעבר כי הקצאות אלה זכאיות ליהנות מהטבות המס מכוח המסלול ההוני.

חשוב לציין, כי חברות אשר אימצו מנגנוני הבשלה המותנים רק באירוע IPO או Exit (וטרם התקיים אירוע כאמור), תוכלנה לשנות את תנאי ההבשלה עד ליום 3.6.2019 באמצעות מתן הודעה כמפורט בחוזר. משרדנו ישמח לסייע בבחינת המקרים המתאימים למתן הודעה כאמור לרשות המסים.

רילוקיישן של עובדים בעלי אופציות

יתר על כן, נבקש להפנות את תשומת ליבכם להחלטת מיסוי ( 989/2018 ) שפורסמה לאחרונה על ידי המחלקה הבינלאומית ברשות המיסים ביחס למיסוי אופציות שהוקצו מחוץ לישראל לעובדים תושבי חוץ ואשר לאחר מכן עברו לישראל. החלטת מיסוי זו (שניתנה שלא בהסכם עם הנישום באותו מקרה) מבטאת שינוי בגישתה של רשות המיסים, ומהווה ניסיון להרחי ב את רשת המס הישראלית, ביחס להכנסות שעד לא מזמן קבעה לגביהן רשות המיסים כי הן אינן חייבות במס בישראל. לגופם של דברים, ובקצרה, הרי שלפי החלטת מיסוי חדשה זו כלל הרווח אשר ינבע לעובד שהפך להיות תושב ישראל, בשל מכירת מניות בעת שהפך להיות תושב ישראל ושמקורן באופציות שהוקצו לו מחוץ לישראל בעת שהיה תושב חוץ, יהיה כפוף למס בישראל, ויינתן זיכוי בגין מסי חוץ אך ורק ביחס לרווח המיוחס לאופציות שהבשילו מחוץ לישראל בעת שהיה העובד תושב חוץ. זאת לעומת הגישה שיושמה עד כה, לפיה הרווח המיוחס לאופציות אשר הבשילו מחוץ לישראל בעת שהיה העובד תושב חוץ – לא היה חייב כלל במס בישראל.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.