Την 3η Σεμπτεμβρίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον «Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης» (εφεξής «ο Μηχανισμός»), ο οποίος τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2020. Στόχος του Μηχανισμού είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην χώρα μας μέσω της παροχής μιας γρήγορης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης σε εταιρείες τρίτων χωρών οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Μηχανισμός αφορούν:

  • Στη σύσταση επιχείρησης από ένα και μόνο σημείο για εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος, εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μητρώο εργοδότη και μητρώο ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος.
  • Στην παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης της επιχείρησης.
  • Στη διευκόλυνση έκδοσης αδειών παραμονής και απασχόλησης ατόμων από τρίτες χώρες, τα οποία θα εργοδοτούνται από τις εταιρείες που θα εντάσσονται στον Μηχανισμό. Συγκεκριμένα ο χρόνος που θα απαιτείται για την έκδοση αδειών διαμονής και απασχόλησης θα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για να ενταχθούν στον Μηχανισμό θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

Αρχικά, θα πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο με τη λειτουργία αυτοτελών γραφείων σε κατάλληλους χώρους.

Οι υφιστάμενες εταιρείες που θα μεταφερθούν στην Κύπρο θα πρέπει να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών €500.000,00 ανά έτος για 3 από τα τελευταία 5 έτη. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των εταιρειών θα γίνεται βάσει των εξελεγμένων οικονομικών λογαριασμών.

Αναφορικά με νέες εταιρείες που θα μεταφερθούν στην Κύπρο θα πρέπει να παρουσιάσουν πενταετές επιχειρηματικό πλάνο, μέσω του οποίου θα φαίνονται οι προοπτικές ανάπτυξης τους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για σύσταση εταιρειών στην Κύπρο που κάνουν χρήση του Μηχανισμού, θα ολοκληρώνονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ένταξης της εταιρείας στον Μηχανισμό.

Ο Μηχανισμός θα συμβάλει στην Εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και δεξιότητες, για τα οποία παρατηρείται έλλειψη προσφοράς σε εθνικό επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά τομείς που σχετίζονται με ψηφιακές δεξιότητες.

Η εξέταση και αξιολόγηση των Αιτήσεων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή και θα περιλαμβάνει έλεγχο Δέουσας Επιμέλειας της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και του επιχειρηματικού πλάνου.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.