Na jedné straně je ustálená rozhodovací praxe obecných soudů zřejmá a jednotná: Činnost statutárního orgánu nelze vykonávat v pracovněprávním vztahu. Na druhou stranu se na podzim k otázce tzv. souběhu funkcí velmi kriticky vyjádřil Ústavní soud České republiky, což by mohlo do budoucna přinést určitý obrat.

Obecné soudy dosud označovaly pracovní smlouvy, jejichž předmětem byl výkon funkce statutárního orgánu, za neplatné. Takové závěry ale nemají oporu v právní úpravě, vycházejí jen z předchozích soudních rozhodnutí.

Souběh funkcí v praxi působil – a dodnes působí – řadu problémů. V minulosti se jednalo zejména o otázky pojiatění a povinných odvodů, respektive uznatelnosti takových nákladů pro společnost. Ačkoli tyto problémy do značné míry překlenula novelizace právních předpisů, změna soukromého práva bohuž nepřevzala úpravu této otázky z obchodního zákoníku. A tak trvá nejistota, zda je možé uzavírat pracovní smlouvy se statutárním orgánem.

Dle převažících názorů – včetně postoje ministerstva spravedlnosti – nová soukromoprávní úprava souběh funkcí neumožňuje.

Ústavní soud se vyslovil ve prospěch smluvní svobody

Právě to ale zpochybnil nález Ústavního soudu. Poukázal předevaím na čl. 2 odst. 3 Listiny, dle něhož kažý můž činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tato zásada představuje ústavní garanci svobodného jednání, autonomie vůle a smluvní svobody v soukromoprávních vztazích. Je s ní úzce spojen i obecný právní princip, dle něhož je třeba při posuzování vž upřednostnit takový výklad, který nezakládá neplatnost smluv.

Obecné soudy vaak dotvořily právo proti zájmům soukromých osob, a tedy dovodily neplatnost smluv. Ústavní soud připustil, ž takový krok je možé ospravedlnit přesvědčivou argumentací, tu vaak obecné soudy v předložé kauze nenabídly.

Proti dosavadní judikatuře se Ústavní soud vymezil i v rovině pracovněprávní a obchodněprávní. Soudí, ž členu statutárního orgánu nemůž být bezdůvodně odepírána ochrana, která je poskytována zaměstnancům. Nicméně i přes výae uvedené výhrady Ústavní soud jednoznačně nepřipustil, ž je možé výkon statutárního orgánu vykonávat na základě smluvního ujednání podřízeného zákoníku práce.

Zachovejte opatrnost ve věci souběhu funkcí

V otázce souběhu funkcí tedy i nadále panuje nejistota. Abyste předeali rizikům spojeným s případnou neplatností smlouvy mezi statutárním orgánem a společností podřízenou zákoníku práce, můž doporučit pouze uzavírání smluv o výkonu funkce mimo pracovněprávní rež Tedy takových, které upravuje zákon o obchodních korporacích. Ty je možé na základě dohod smluvních stran vhodně doplnit o jednotlivé nesporné pracovněprávní instituty, například odstupné.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.