Rekabet Kurumu Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 yılı içerisinde Rekabet Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanan birleşme devralma işlemlerine ilişkin istatistiki verilerin yer aldığı 2019 Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu ("Rapor") 8 Ocak 2020 tarihinde yayımladı.1 Rekabet Kurumu'na bir yıl içinde yapılan bildirimler ışığında birleşme ve devralmaların seyri ve yatırımcı davranışlarının gözlenmesi için önemli veri setlerinden biri olan Rapor, işlem sayısı, işlem değeri, Türkiye'deki şirketlere yapılan yabancı yatırımların sayısı ve değeri gibi birçok önemli veri içeriyor.

Rapor'da Öne Çıkanlar

  • 2019 yılında karara bağlanan toplam 208 adet birleşme ve devralma işleminin 38'inde işlem taraflarının tümü Türkiye kökenli, 51'inde işlem taraflarından en az bir tanesi Türkiye ve yabancı kökenli, 115'inde ise işlem taraflarının tümü yabancı kökenli teşebbüslerden oluşmaktadır.2 İşlemlerin 91 adedinde hedef teşebbüs Türkiye yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketler olup, geri kalan 113 işlem yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralma işlemlerine ilişkindir. Bu noktada, Rekabet Kurulu'nun birleşme ve devralmalar bakımından iş yükünün çoğunluğunun yurtdışında gerçekleşen ancak Türkiye pazarlarını dolaylı olarak etkileyebilecek işlemler olduğu anlaşılmaktadır.
  • 2019 yılında Rekabet Kurumu tarafından iki adet işlem nihai incelemeye alınmış, üç adet işleme ise taraflardan alınan taahhütler kapsamında koşullu olarak izin verilmiştir.
  • 2019 yılında Rekabet Kurumu'na bildirilen işlemlerin toplam değeri 2.881.226.706.673 TL'dir. Bu işlemler arasından hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu, dolayısıyla Türkiye pazarlarını doğrudan etkileyen 91 işlemin ("Türkiye İşlemleri") toplam değeri 42 milyar 863 milyon TL'dir.
  • Rekabet Kurumu'na bildirilen 46 işlem kapsamında yabancı yatırımcıların Türkiye kökenli hedef şirketlere yatırım yapması öngörülmüştür. Bu işlemler bakımından yabancı yatırımcılar tarafından yapılması öngörülen yatırımın toplam tutarı 36 milyar 177 milyon TL'dir.
  • 2019 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler arasında sayı bakımından en çok işlem "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında, en yüksek değere sahip işlem ise "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşmiştir.
  • Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada yedi işlem ile Japonya kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Japonya'yı beş işlemle Fransa ve dörder işlemle İngiltere, Almanya ve Hollanda takip etmektedir. ABD'li yatırımcıların gerçekleştirdiği iki işlem olmuştur.

2017, 2018 ve 2019 Birleşme Devralma Görünüm Raporlarının Karşıla ştırmalı Analizi

Veri Türü (Toplam)

Rapor Yılı

2019

2018

2017

İşlem Sayısı

208

223

184

Yabancı Yatırımlı İşlem Sayısı

46

36

47

2019 yılında bildirilen toplam işlem adedi bakımından 2018 yılına oranla ufak bir düşüş gözlense dahi, yabancı yatırımlı işlem sayısında artış yaşandığı anlaşılmaktadır. Yabancı yatırımlı işlemler sayı olarak 2017 yılı ile benzer seviyede iken, TL bazında işlem değeri iki kata yakın artış göstermiştir.

2019 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde yabancı yatırımcıların işlem hacmi içerisindeki payı %84,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı oranın 2018'de %49,5 olduğu dikkate alındığında yabancı yatırımcıların toplam yatırımlar içindeki payının bir önceki yıla kıyasla önemli oranda arttığı söylenebilir.

893022a.jpg

2019 yılındaki toplam Türkiye işlemleri değerinin 2018 yılına oranla yaklaşık %42 ve 2017 yıllarına oranla ise yaklaşık %92 daha yüksek olduğu anlaşılıyor. İlaveten, 2019 yılındaki işlemlerde yabancı kökenli şirketler tarafından yapılması öngörülen yatırımlar bakımından 2018 yılına oranla %100'ün üzerinde artış olduğu gözlemleniyor.

Footnotes

1 Rapor, 2019 öncesi bildirilmiş olmakla birlikte Rekabet Kurulu tarafından 2019 yılında karara bağlanan işlemleri de içermektedir. Benzer şekilde, 2019 yılında bildirilen ancak henüz Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmamış işlemler Rapor kapsamında değerlendirilmemiştir.

2 Karara bağlanan bir özelleştirme işlemi ile üç kapsam dışı işlem dışarıda tutulmuştur.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2019

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.