Hungary: A tulajdonos lehetőségei az építésügyi besorolás változása esetén

Last Updated: 19 March 2019
Article by KCG Partners Law Firm

2018 decemberében jelent meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény a területrendezés korszakváltó megújítása" céljából. E jogszabály – töb­bek között – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) azon rendelkezéseit is módosította, amely kártalanítási kötelezettséget ír elő a telek építésügyi szabályainak módosulása esetére.

Az új jogszabály

A 2018 december végén megjelent tör­vény az országos, valamint a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdü­lőkörzet területrendezési terveinek új ter­vezési rendszerben, egy időben történő felülvizsgálatát és elfogadását célozta meg, egyúttal hatályon kívül helyezve a vonatkozó törvényeket, azaz az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt, a Budapesti Agglomerá­ció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényt, valamint a Balaton Ki­emelt Üdülőkörzet Területrendezési Ter­vének elfogadásáról és a Balatoni Terü­letrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényt.

A törvény indokolása szerint a terü­letrendezési tervek felülvizsgálatát az a tény indokolja, hogy a nem egyidejűleg elfogadott területrendezési tervek közt fennálló ellentmondások jogbizonytalan­ságot eredményeznek, továbbá a hatályos tervek a technikai fejlődésre, az ágazati szabályok módosulására, az ágazati le­határolások pontosodására is tekintettel elavult és a településrendezési tervekkel nem kompatibilis DTA-50 alaptérképeket alkalmaznak. Az indokolás kifejti továb­bá, hogy az előterjesztés óriási vívmánya a különböző tervezési szinteken is egy­séges, a települési önkormányzatok által használt, nagyítható, az ingatlan-nyilván­tartási térképet alaptérképként használó tervlapok rendszere, melyek immár telje­sen átjárhatóvá teszik a terület- és tele­pülésrendezés rendszerét, hozzájárulnak a területrendezési tervek hatékony érvé­nyesüléséhez és alapvetően megkönnyí­tik a jogalkalmazást.

Az Étv. kártalanítási előírásai

A fenti nagy jelentőségű módosítások mellett a 2018 december végén megjelent jogszabály kiegészítette az Étv. kártalaní­tásáról szóló rendelkezéseit is, amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy kor­látozza (telekalakítási vagy építési tila­lom). Ilyenkor ugyanis az Étv. szerint ha ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszon­élvezőt kártalanítás illeti meg. A kárta­lanítás összege az ingatlannak a koráb­bi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredménye­ként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet.

Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a helyi építési szabályzat szerinti építési jogok keletkezésétől számított 7 éven be­lül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére, a tulajdonosnak – kérelmére – a fentiek szerinti kártala­nítás jár. A 7 év eltelte után csak a hasz­nálat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a vál­toztatás a korábbi használatot megne­hezíti vagy ellehetetleníti. A hét év a ko­rábban hatályba léptetett helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében 2000. március 1-jétől számítandó. Az Étv. meghatározza azokat az eseteket, amikor kártalanítás nem jár, így példá­ul a természeti veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, a tulajdonos érdekeinek védelme céljából elrendelt tilalom, vagy a szabálytalan építmény, építményrész és használat esetében. A tulajdonos emellett bizonyos esetekben az ingatlan megvásárlását is kérheti at­tól, akinek érdekében állt a közérdekű célt szolgáló korlátozás előírása.

Változások 2018. január 2-től a kártalanítás korlátozásában

A 2018 januárban hatályba lépett kiegé­szítések az alábbi korlátozásokat hozták:

  • nem jár kártalanítás akkor sem, ha a helyi építési szabályzat szerinti épí­tési jog keletkezését követően nem történt a helyi építési szabályzatnak megfelelő telekalakítás vagy nem kezdődött meg építési tevékenység, és az építési jogot a települési önkor­mányzat az építési jog keletkezésétől számított 7 évet követően módosítja vagy megszünteti, továbbá
  • a települési (a fővárosban a fővárosi és a kerületi) önkormányzatot kár­talanítási kötelezettség nem terhe­li, amennyiben a településrendezési eszköz fentiek szerinti korlátozása területrendezési tárgyú jogszabály települési szintű érvényesítésének közvetlen következménye.

A kártalanítás megfizetésére kötelezett

A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás tör­tént. Ha nem határozzák meg azt, aki­nek az érdekében a korlátozás történt, a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli. A fővárosban a kártalanítás a fővárosi, illetőleg a ke­rületi önkormányzatot érdekeltségük arányában terheli. Ha az, akinek az ér­dekében a kártalanítási kötelezettség­gel járó előírás szükségessé vált, a tila­lom vagy a korlátozás elrendelése után jogutód nélkül megszűnt, és a települé­si önkormányzat az előírást fenntartja, a kártalanítási kötelezettség szintén az önkormányzatot terheli.

Esedékesség

A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a helyi építési szabályzat, szabá­lyozási terv hatálybalépésének, illetőleg az Étv. 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti tilalmat, korlátozást elrendelő határozat véglegessé válásának a nap­ja. A kártalanítás a felek megállapodá­sának tárgya.

Ha a szerződő felek között – a kére­lem benyújtásától számított egy éven belül – nem jön létre megállapodás, ak­kor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a fővárosi és megyei kormány­hivatal folytat le a kisajátítási kártala­nítás szabályai szerint.

A telek építési előírásainak megvál­toztatásakor érdemes tehát a fenti sza­bályokkal tisztában lenni, hogy a tulaj­donos számára előnytelen módosítás esetén hatékonyan tudjon fellépni ér­dekei védelmében.

Previously published in www.muszakiellenormagazin.hu

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions