Netherlands: EU & Competition Update: Developments In Regulating E-Commerce, A Quick Tour Of The European Commission's Final Report

Last Updated: 8 August 2017
Article by Marc Kuijper and Pascalle Van Overbeek

Ontwikkelingen in mededingingsregulering e-commerce, het eindverslag van de Europese Commissie in vogelvlucht

Om de werking van de interne markt goed aan te laten sluiten op het hedendaagse, digitale tijdperk heeft de Europese Commissie in 2015 de 'Strategie voor een digitale eengemaakte markt' aangenomen. Één van de drie pijlers waarop deze strategie rust, betreft het realiseren van een betere toegang tot onlineverkoop van goederen en diensten voor consumenten en bedrijven in Europa, waarbij de Commissie de belemmeringen voor grensoverschrijdende onlineactiviteiten zoveel mogelijk wil wegnemen. Binnen dit speelveld heeft de Commissie onlangs haar sectoronderzoek afgerond naar e-commerce in consumptiegoederen en digitale inhoud. Het sectoronderzoek is gebaseerd op inlichtingen van diverse bedrijven die op de e-commerce markt opereren. Op 10 mei 2017 is het eindverslag gepubliceerd, dat het economisch en juridisch kader geeft waarbinnen de inlichtingen uit het sectoronderzoek moeten worden gelezen. Het sectoronderzoek concentreerde zich op distributieovereenkomsten met betrekking tot goederen en diensten die een barrière kunnen opwerpen voor e-commerce. Onder het huidige wettelijke regime kunnen ondernemingen hun distributieovereenkomsten toetsen aan de mededingingsregels via de groepsvrijstellingsverordening (en de richtsnoeren verticale beperkingen). Deze verordening loopt af in mei 2022 en de toekomstige herziening daarvan zal het sluitstuk vormen van het onderzoek van de Commissie naar de mededingingsrechtelijke gevolgen van e-commerce.

Wat leert het eindverslag ons?

Het mag geen verrassing zijn dat het eindverslag bevestigt dat de snelle groei van e-commerce in het laatste decennium aanzienlijke impact heeft gehad op de distributiestrategieën van bedrijven en op het gedrag van consumenten. Zo heeft e-commerce geleid tot meer prijstransparantie. Het sectoronderzoek heeft gesignaleerd dat als gevolg daarvan online opererende ondernemingen voornamelijk op prijs concurreren in plaats van op andere kenmerken van een product of dienst (zoals kwaliteit, merkimago of innovatie). Als reactie daarop is fabrikanten er een hoop aan gelegen de controle te behouden over de distributie van hun producten en diensten, om de kwaliteit daarvan te borgen. Zo volgt uit het eindverslag dat fabrikanten in toenemende mate hun producten of diensten via eigen online winkels en zonder tussenschakel aan hun klanten verkopen. Op die manier concurreren fabrikanten steeds vaker met hun eigen onafhankelijke distributeurs. Daarnaast toont het verslag aan dat leveranciers steeds vaker hun toevlucht zoeken in selectieve distributiesystemen (waarbij producten uitsluitend door vooraf geselecteerde verkopers mogen worden verkocht) en in toenemende mate contractuele beperkingen opleggen aan hun distributeurs. In het eindverslag worden deze handelspraktijken nader beschouwd. Het eindverslag bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over e-commerce van consumentengoederen, het tweede deel ziet op e-commerce van digitale inhoud. Hierna volgt eerst een uiteenzetting van enkele voor de praktijk belangrijke constateringen uit het eindverslag ten aanzien van e-commerce van consumentengoederen.

  • De uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie (zoals prijzen en verkochte hoeveelheden) tussen onlineplatforms en derde verkopers of tussen fabrikanten met een eigen winkel en detailhandelaren, kan leiden tot mededingingsbezwaren wanneer dezelfde spelers directe concurrenten van elkaar zijn.
  • Prijstransparantie kan aanleiding geven tot meeliftgedrag. Zo kan de consument eerst gebruik maken van pre-verkoop diensten in fysieke winkels waarna deze het product online aankoopt. Dit leidt tot meeliftgedrag van de online detailhandelaar op de pre-verkoop diensten van de offline detailhandelaar, ook wel aangeduid als free riding. De Commissie stelt vast dat het voor fabrikanten en detailhandelaren essentieel is om free riding aan te pakken en detailhandelaren te blijven stimuleren tot verdere investeringen in hoogwaardige diensten. Daarbij dient een gelijkwaardig speelveld tot stand te worden gebracht tussen de online- en offlineomgeving.
  • De Commissie stelt dat het rekenen van verschillende prijzen aan verschillende detailhandelaren in het algemeen wordt beschouwd als een normaal onderdeel van het concurrentieproces. Het rekenen van verschillende prijzen aan dezelfde detailhandelaar, afhankelijk van het feit of het product offline of online zal worden verkocht, vormt echter een hardcore-beperking onder de groepsvrijstellingsverordening. De Commissie geeft in dit kader aan te blijven openstaan voor efficiëntie-verweren, bijvoorbeeld wanneer free riding met deze vorm van dual pricing kan worden aangepakt.
  • Prijstransparantie stelt zowel de fabrikanten als de detailhandelaren in staat om winkelprijzen te monitoren, hetgeen volgens de Commissie enerzijds verticale prijsbinding in de hand zou kunnen werken en anderzijds collusie zou kunnen faciliteren tussen detailhandelaren onderling. De Commissie stelt dat het grootschalig gebruik van prijssoftware, waarbij eigen prijzen automatisch worden aangepast op basis van geconstateerde prijzen van concurrenten, afhankelijk van de marktomstandigheden kan leiden tot mededingingsrechtelijke bezwaren.
  • De Commissie is van plan om grondiger te toetsen of in een bepaalde situatie de eis van een leverancier dat de detailhandelaar over een fysieke winkel beschikt, daadwerkelijk noodzakelijk is voor de bevordering van de kwaliteit van de distributie of dat een dergelijke eis slechts wordt gesteld om online distributeurs uit te sluiten van het distributienetwerk. Daarbij laat de Commissie het aan de beoordeling van de nationale autoriteiten over welke producten binnen een merk een dergelijke "fysieke winkel"-eis zouden kunnen rechtvaardigen.
  • Uit het eindverslag volgt dat een (absoluut) verbod op de verkoop via online platforms, zoals EBay en Amazon, niet als een hardcore-beperking in de zin van de groepsvrijstellingsverordening dient te worden beschouwd1. Dit moet echter niet als een vrijbrief worden gezien. Afhankelijk van de marktsituatie kan de Commissie of een nationale mededingingsautoriteit de bescherming van een dergelijk verbod onder de groepsvrijstellingsverordening intrekken.
  • Geo blocking (waarbij consumenten vanwege het geografisch gebied waar zij zich in begeven, de toegang tot bepaalde websites wordt onthouden of waarbij consumenten worden omgeleid) kan aanleiding geven tot mededingingsbezwaren. Dit geldt niet voor eenzijdige beslissingen van niet dominante bedrijven om producten niet over de grens te verkopen.

Met betrekking tot de ontwikkelingen rondom e-commerce van digitale inhoud focuste het onderzoek zich met name op de onlineverkoop van audiovisuele en muziekproducten. De resultaten bevestigen dat de toegang tot licenties en in het bijzonder tot aantrekkelijke content, een bepalende concurrentiefactor vormen. De belangrijkste mededingingsbezwaren die uit het sectoronderzoek naar voren zijn gekomen, houden verband met bepaalde contractuele beperkingen in licentieovereenkomsten die het zowel voor bestaande marktspelers als nieuwkomers lastig maken om te concurreren en nieuwe innoverende diensten te ontwikkelen. De Commissie noemt in dit kader: de lange duur van de contracten (in combinatie met automatische verlengingsmogelijkheden en gehanteerde betalingsmechanismen), de bundeling van online rechten (wanneer online rechten door licentienemers niet of slechts gedeeltelijk worden benut) en geo blocking.

De Commissie heeft in het eindverslag aangegeven dat zij, in het licht van de resultaten van het sectoronderzoek, de focus zal leggen op de handhaving van de mededingingsregels op de meest voorkomende handelspraktijken die zijn ontstaan of zich verder hebben ontwikkeld als gevolg van de groei van e-commerce. Uiteraard voor zover deze handelspraktijken de mededinging en de grensoverschrijdende handel nadelig kunnen beïnvloeden. Daarnaast geldt dat ACM in één van haar publicaties uit 2015, 'Het toezicht van ACM op verticale overeenkomsten', te kennen heeft gegeven de resultaten van het sectoronderzoek mee te zullen nemen in haar toezicht op verticale overeenkomsten. Het is dan ook raadzaam voor ondernemingen die actief zijn in e-commerce om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk met de bevindingen uit het eindverslag in overeenstemming te brengen.

Footnotes

1 Een verzoek om een prejudiciële beslissing over deze kwestie is momenteel in behandeling bij het Hof van Justitie (C-230/16).

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions