Turkey: Son düzenlemeler işiğinda çalişan buluşlari ile işçi ile işverenin hak ve yükümlülükleri

Last Updated: 20 September 2019
Article by Zeynep Cemre Altun and Zeynep Gülay

ÖZET

10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("Kanun/SMK")'nu takiben 29 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 30195 sayılı Çalışan Buluşlarına, Yüksek Öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile çalışan buluşlarının hesaplanma ve ödenmesine ilişkin belirsizlikler ortadan kalkmış, yöntem ve ilkeler asgari koşullara bağlanmış ve tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Yasa koyucu, çalışanların buluş yapmaya özendirilmesi amacıyla mevzuatta yer alan emredici hükümlerin işçi aleyhine değiştirilmeyeceğini öngörmüştür.1 Bu çalışmada, çalışan buluşu türleri ile tarafların buluşlar üzerindeki hak ve yükümlülükleri gerek Kanun gerekse Yönetmelik ışığında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Buluşu Türleri, Tarafların Çalışan Buluşu Üzerindeki Hak ve Yükümlülükleri, Hizmet Buluşu, Serbest Buluş, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik.

GİRİŞ

İstatistiklere göre, sanayileşmiş ülkelerde buluşların büyük bir bölümü bir hizmet sözleşmesi ile çalışanlar tarafından yapılmaktadır. Bunun ana sebebi işletmeler bünyesinde araştırma ve geliştirmeler için uygun ortamın sağlanması veya işletmenin özel olarak bu iş için kurulmuş olmasıdır.2 Sanayi kuruluşlarının araştırma geliştirme ("ARGE") bölümlerinde istihdam edilen insanların temel görevlerinin bu olduğu, yeni teknolojik gelişme veya iyileştirmelerde bulunmaları için çalıştırıldıkları bir gerçektir. Yine, müstakil olarak kurulan ve amacı teknoloji üretip satmak olan araştırma enstitülerinin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu kuruluşlar, istihdam ettikleri insanlardan tek bir şey beklemektedir: yeni teknoloji geliştirme. Bu tip kurumlarda her türlü araç-gereç kuruluş tarafından sağlanmakta, fikri ve fiili emek ise çalışan tarafından gerçekleştirilmektedir.3

Patent veya faydalı model belgesi ile korunabilecek olan çalışan buluşlarının iki türü vardır. Bunlar: serbest buluş ile hizmet buluşudur. Bu iki buluş türü ve tarafların bu buluş türleri üzerindeki hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgi işbu makalemiz devamında yer almaktadır.

1. ÇALIŞAN BULUŞU TÜRLERİ

1.1. Hizmet Buluşu

Yönetmelik'in ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinde hizmet buluşu şu şekilde tanımlanmıştır: "Çalışanın bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işyerinin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlar."

Bu tanımın tam olarak anlaşılabilmesi için tanımdaki belli başlı unsur ve kavramların açıklığa kavuşması gerekmektedir. Öncelikle patent hukuku çerçevesinde çalışan (işçi) kavramının, 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer verilen işçi/çalışan tanımına göre daha geniş bir kapsama sahip olduğunu belirtmek gerekir.4 Ayrıca, bir hizmet buluşunun varlığından söz edilebilmesi için bu buluş, "iş ilişkisi sırasında" meydana getirilmiş olmalıdır. Bu bağlamda, tanımda yer alan, "yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirme" ve "işletme deneyimi ve çalışmalarına dayanma" unsurları da açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir buluşun, çalışanın bir işletme ya da kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirilmiş olması, o buluşun hizmet buluşu sayılmasına sebebiyet vermektedir. Örneğin, işletmenin Ar-Ge bölümünde istihdam edilen bir çalışanın buluşu, hizmet buluşu teşkil eder. Zira çalışanın gerçekleştirdiği buluş, iş görme yükümlülüğünün bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Hizmet buluşu tanımında yer alan bir diğer husus ise, işletmenin deneyim ve çalışmalarıdır. Belirtmek gerekir ki işletmenin deneyim ve çalışmalarından faydalanılarak gerçekleştirilen buluşun doğrudan hizmet buluşu olarak görülmesi mümkün değildir. Nitekim Kanun'da yer alan tanımda, "büyük ölçüde işletmenin deneyim ve imkânlarından yararlanma" şartı arandığı görülecektir. Dolayısıyla, işletmenin deneyim ve çalışmalarından "büyük ölçüde" faydalanılmış olması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, buluşun meydana gelmesinde işletmenin deneyim ve çalışmaları önemli bir rol oynuyorsa hizmet buluşu söz konusudur. Ancak buluşun meydana gelmesinde çalışanın bilgi ve deneyiminin, harcadığı emeğin ve yaratıcılığının açıkça işletmenin deneyim ve çalışmalarından daha fazla ve baskın olması durumunda artık hizmet buluşu değil de bir serbest buluşun mevcut olduğunun kabulü gerekir. Aksi takdirde, az bir oranda işletmenin imkânından faydalanması dolayısıyla çalışanın yoğun emek ve yaratıcılığının yok sayılması hakkaniyete aykırı olacaktır.5

Görüleceği üzere, hizmet buluşunu tanımlayan maddede nitelik itibariyle iki farklı durum ortak bir şarta bağlanmıştır. Birinci durum, buluşun işçinin yükümlü olduğu faaliyet gereği gerçekleştirilmesi; ikinci durum, işçinin yükümlülüğü gereği değil ancak, işverenin veya işletmenin deneyim ve çalışmaları yardımıyla buluşun gerçekleştirilmesidir. Anlaşılacağı üzere, her iki durumda da buluşun iş ilişkisi sırasında yapılmış olması ortak şarttır.

1.2. Serbest Buluş

Serbest buluş, SMK'nın 113. maddesinde ve Yönetmelik'in 4. maddesinin ğ bendinde, hizmet buluşu tanımının dışında kalan buluş olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde doktrinde de serbest buluş, hizmet buluşu kapsamına girmeyen bütün çalışan buluşlarını kapsayacak şekilde ifade edilmiştir. Her ne kadar serbest buluş da çalışan ve işveren arasındaki iş ilişkisi sürecinde söz konusu olan bir buluş olsa da anılan buluşun serbest buluş olması, çalışanın iş görme ifasından kaynaklanmadığı gibi işletmenin imkânlarından esaslı şekilde faydalanılmasının söz konusu olmaması dolayısıyladır. Bu şekilde ortaya çıkan buluş, serbest doğan buluş olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca hizmet buluşu sınıfına giren bir buluşun, bazı durumlarda serbest buluş niteliğini kazanması da mümkündür. Buna göre, işveren tarafından hizmet buluşuna ilişkin bildirim sürelerine uyulmadığı veya bildirim süresi içerisinde hizmet buluşu üzerinde hak talebinde bulunulmayacağı bildirildiği takdirde hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. Keza işverenin hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep etmesi durumunda da buluş, serbest buluş niteliği kazanır. Benzer şekilde işveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmasına rağmen, söz konusu buluş için patent başvurusunda bulunmaz ve çalışanın belirleyeceği süre içinde de başvuruyu gerçekleştirmezse buluş, serbest buluş niteliğini kazanır. Bu tarz serbest buluşa ise, serbest kalan buluş denilmektedir. Belirtmek gerekir ki hizmet buluşu ile serbest buluş arasındaki sınırı tayin etmek her zaman kolay değildir.

Zira iki tür arasındaki temel ayrım, buluşun çalışanın iş görme borcundan kaynaklanması veya büyük ölçüde işletme deneyim ve çalışmalarına dayanmasıdır. Ancak çalışan tarafından gerçekleştirilen buluşun, işletme deneyimine dayanıp dayanmadığı hususunu tespit her somut uyuşmazlıkta farklılık arz edebilecektir.

2. TARAFLARIN BULUŞLAR ÜZERİNDEKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Hizmet Buluşu Üzerindeki Hak ve Yükümlülükler

Çalışanın, gerçekleştirdiği buluşunun hizmet buluşu olmasından doğan hakları kullanabilmesi için bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Hizmet buluşu gerçekleştiren çalışanın buluş hakkında işverene yazılı olarak bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Kendisine bildirim ulaşan işveren, bildirimin ulaştığını yazılı olarak bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir (SMK m. 114/1). Çalışan tarafından gerçekleştirilen bildirimde, teknik problem, çözümü ve hizmet buluşunun nasıl gerçekleştirilmiş olduğu gerekirse görsel verilerle de desteklenerek işverene sunulmalıdır (SMK m. 114/2). İşveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içerisinde, yukarıda kapsam ve unsurları belirtilen çalışan buluşu üzerinde tam veya kısmi hak talep edebilir. İşverenin, çalışan buluşu üzerinde tam hak talep etmesi ile birlikte buluş üzerindeki tüm haklar bildirimin çalışana ulaştığı tarihten itibaren işverene geçer. Öte yandan işverenin çalışan buluşu üzerinde kısmi hak talep etmesi durumunda buluş serbest buluş niteliği kazanır. Serbest buluşa ilişkin hükümler aşağıda incelenmiştir. Çalışanın hizmet buluşu gerçekleştirdiğine ilişkin bildirimi akabinde tam hak talebinde bulunan işverenin, söz konusu buluş için patent başvurusunda bulunması gerekmektedir. (SMK m. 116/1). İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, çalışanın söz konusu buluşun hukuki koruma altına alınabilmesi için patent başvurusunda bulunulmasını isteme hakkı vardır.6 Çalışan buluşları üzerinde işverenin tam hak ile kısmi hak talebinin sonucunu şu şekilde özetleyebiliriz; tam hak talebi halinde buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçer, çalışana bedel ödenir, çalışana bedel dışında bir de teşvik ödülü verilir. Kısmi hak talebinde ise hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır, böyle bir durumda işverenin söz konusu buluşu kullanması halinde çalışana belli bir bedel ödenmesi gerekir.

Bu noktada belirtmek isteriz ki, çalışanın belirleyeceği süre içerisinde işveren tarafından başvuru yapılmaması halinde söz konusu buluş serbest buluş niteliği taşıyacaktır. Hizmet buluşu, serbest buluş niteliği kazanmışsa, işçi bizzat başvuru yapma hakkına sahiptir. İşverenin, hizmet buluşu için önceden başvuruda bulunmuş olması halinde, başvurudan doğan haklar buluşun serbest bırakılmasıyla işçiye geçer.7

Hizmet buluşunun mevzuatta öngörülen şekilde bildirim yükümlülüğünün ihlali nedeniyle işverenin bir zarara uğraması halinde, buluş sahibi çalışan, oluşan zararın tazmininden sorumlu olacaktır. Çalışan tarafından işverene bildirimde bulunulmaksızın patent başvurusu yapılması veya patent alınması durumunda, Kanun'un md.110 ve md.111 hükümleri uyarınca patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı dava (patent başvurularında hak sahipliğinin korunması ve patentin gaspı davaları) açılabilmesi mümkündür.

2.2. Serbest Buluş Üzerindeki Hak ve Yükümlülükler

Yukarıda belirttiğimiz üzere, serbest buluş, çalışan tarafından iş görme borcundan ve işletmenin imkânlarından esas itibariyle bağımsız olarak yapılan bir buluşu ifade etmektedir. Bu sebeple, serbest buluş üzerindeki tüm haklar da çalışana aittir; çalışan serbest buluşunu kullanarak üretim yapabilir, başkalarına lisans verebilir veya söz konusu buluşu kısmen veya tamamen devredebilir. Her ne kadar serbest buluş iş ilişkisinden veya işletmenin sağladığı imkânlardan bağımsız olsa da çalışanın işverene karşı hiçbir yükümlülüğü olmadığını söylemek doğru olmayacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bir serbest buluş gerçekleştirildiğinde, çalışanın bu buluşu işverene bildirme yükümlülüğü vardır. İşverenin, söz konusu bildirimin kendisine ulaşma tarihinden itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak itirazını ileri sürmesi mümkündür. Ancak Kanun'da, söz konusu bildirim yükümlülüğünün iki istisnası düzenlenmiştir:

  • Serbest buluşun işverenin faaliyet alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı açıksa, çalışanın bildirim yükümlülüğü yoktur.
  • Benzer şekilde çalışanın, serbest buluş niteliği kazanan hizmet buluşu (serbest kalan buluş) konusunda da işverene bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.

Bildirim yükümlülüğüne ek olarak, çalışanın işletmenin faaliyet alanına giren bir konuda serbest buluş gerçekleştirmesi durumunda öncelikle bu buluşu kullandırmayı işverenine teklif etme yükümlülüğü de vardır. Ancak bu teklif, işverene söz konusu serbest buluş üzerinde tam hak sağlama imkânı vermez, sadece işverenin yararlanma hakkı sağlamasını amaçlar. Bu yükümlülüklerin yanı sıra, SMK'nın 115/3. maddesi ile Yönetmelik'in 8/3. maddesi uyarınca, işveren tarafından buluşun kısmi hak ile kullanılması durumunda çalışanın buluşunu değerlendirmesi önemli ölçüde güçleşiyorsa çalışan, buluşa ilişkin hakkın tamamen devralınmasını veya kısmi hakka dayanan hakkın kullanılmasından vazgeçilmesini talep etme hakkına sahiptir.

SONUÇ

Globalleşen dünyada, teknolojik gelişme ve bilimin ilerlemesi ile birlikte, bilimin durumuna katkı sunabilecek her buluş daha fazla değer kazanmış, kazanmaya da devam etmektedir. Ancak teknoloji dünyasında gerçekleştirilen bu buluşlar genellikle bir işletmenin faaliyeti kapsamında oluşturulmaktadır. Bu durum, söz konusu buluşun sahibi ile buluştan kâr elde eden işletme arasında birtakım sorunların ortaya çıkabilmesine yol açmaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde, çalışan buluşlarına ilişkin düzenlemelerle bu sorunun önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut mevzuata göre, ülkemizde çalışan buluşları, hizmet buluşu ve serbest buluş olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yönetmelik ile çalışan buluşlarına ilişkin yeni bir hesaplama yöntemi getirilmiş, ilkeler asgari koşullara bağlanmış ve tarafların hak ve yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki söz konusu Yönetmelik yeni bir tarihte yürürlüğe girmiştir; ilgili hükümlerin nasıl bir uygulama getireceği, çalışanlar veya işverenler açısından ne gibi sorunlar yaratacağı zamanla görülecektir. Bu sebeple, işverenlerce odaklanılacak en önemli husus, işverenin kurumsal olarak Yönetmelik'e uygun prosedürler geliştirmesi, şirket kurum kültürünün getirmiş olduğu ve çalışan-işveren ilişkisiyle şekillendirilen bir usul ile buna uygun bir veya birden fazla sözleşme hazırlanması ve uygulanmasıdır. En nihayetinde, işverenler söz konusu Yönetmelik'in tahkim usulünü kapsadığı bilinci ile hareket etmeli ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda tahkim sürecine hazırlıklı olmalıdırlar.

Footnotes

1. TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2004, s. 511.

2. ORTAN, Ali Necip; İşçi Buluşları Hukuku, DEÜ Yayınları, İzmir 1987, s. 185.

3. SARAÇ, Tahir; Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Buluşlarda Patent Kime Verilecektir?, C.9, 2004, s.262.

4. SMK'nın 2. maddesinin (d) bendi gereğince çalışan kavramı, "Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini" ifade etmektedir. Ayrıca Kanun'un 113. maddesinin 3. fıkrasında; "Öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler hakkında çalışanlara ilişkin hükümler uygulanır" hükmü yer almaktadır.

5. SOLMAZ, Meryem; Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Çalışan Buluşları ve Bedel Tarifesi, Articletter Summer 2018, Part 7, s. 115-117.

6. SOLMAZ, Meryem; Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Çalışan Buluşları ve Bedel Tarifesi, Articletter Summer 2018, Part 7, s. 117-119.

7. Truva Patent, Bilgi Bankası, http://www.truvapatent.com/patent-khk.html (17.06.2019 tarihinde erişim sağlandı).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions