Turkey: Reklam Amaçlı Gönderilen Elektronik İletilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uygunluğu

Last Updated: 18 September 2019
Article by Mendi Ojalvo Özeskinazi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler bireylere ait bilgi ve verilerin toplanmasını ve işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu gelişmeler kişilerin özel yaşamının ve verilerinin çeşitli düzenlemeler ile koruma altına alınması ihtiyacını doğurmuştur. Her ne kadar bu düzenlemeler 60'lı yıllardan itibaren başlasa da sürekli gelişen iletişim ve teknoloji araçları mevcut kuralların güncellenmesini ve yeni dünyayla uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu düzenlemeler Avrupa Birliği Hukuku'nda 1995 yılında yürürlüğe giren Veri Koruma Direktifi ve 2016 yılında kabul edilen AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ("EU General Data Protection Regulation" – "GDPR") ile gerçekleşirken ülkemizde de yine 2016 yılında yürürlüğe giren ve GDPR ile benzerlikler gösteren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" ve "Kanun") ile hayata geçmiştir.

6698 sayılı kanun bir yandan özel hayatın gizliliği gibi anayasa ile de güvence altına alınmış kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korurken diğer yandan verilerin işlenmesinden sorumlu kişilerin yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu makale ile kanunun günümüz çağındaki etkileri reklam amaçlı gönderilen SMS ve e-maillerin hukuka uygunluğu kapsamında incelenecek ve Avrupa Birliği mevzuatı ile birlikte değerlendirilecektir.

KVKK'ya göre belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri niteliğindedir ve veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi eylemi olarak kabul edilir. Kanun'un getirdiği temel kural, Kanun'da sayılı haller dışında, kişisel verilerin yalnıza kişinin rızası ile işlenebileceğidir. Bu rıza Kanun metninde 'açık rıza' olarak düzenlenmiştir. İlgili 5. maddenin 2. fıkrasında ise rızanın aranmayacağı hukuka uygunluk halleri sınırlı şekilde sayılmıştır. Fakat her halükârda veri sorumlusunun ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceğinin bildirilmesidir. Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere Kanun'un 10. maddesi kapsamında sayılan konularda bilgi vermekle mükelleftir. Dolayısıyla bir veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğu için öncelikle ilgili kişiye karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği daha sonra kişinin açık rızasının alınıp alınmadığı, eğer alınmamışsa hukuka uygunluk hallerinden birinin olayda gerçekleşip gerçekleşmediği incelenir. Hukuka aykırılık halinde veri sorumlularının çeşitli yaptırımlara tabi tutulması söz konusu olabilir.

Kişisel verilerin işlenmesi büyüyen rekabet ortamı ve gelişen internet teknolojilerinin de etkisiyle ticari alanda da önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde ticari işletmeler mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak veya tanınırlığı artırmak amacıyla kişilere sıklıkla elektronik iletiler göndermektedir. Bu tarz işletmeler tüketiciler ile daha önceden yaptıkları işlemler dolayısıyla elde ettikleri isim, soy ad, telefon numarası gibi bilgileri reklam amaçlı elektronik ileti göndermek için kullanmaktadırlar.1 Bu duruma, kişilerden alınan ad, soy ad, mail adresi gibi bilgiler "kişisel veri", bu bilgilerin veri sorumluları tarafından elektronik ileti yollamak amacıyla kullanılması "kişisel verilerin işlenmesi" niteliğini taşımaktadır. Bu sebeple bu işlemlerin KVKK ve diğer elektronik iletileri düzenleyen kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bir gerçek kişiye reklam amaçlı gönderilen elektronik iletiler kişisel verilerin işlenmesinin bir örneğidir. Bu sebeple KVKK'da aranan şartlar sağlanmadığı sürece bu gönderilen iletiler hukuka aykırı olacaktır. Bu tarz reklam veya tanıtım amaçlı iletileri gönderen firmalar mutlak surette ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kişilerin açık rızalarını almalılardır.

Kanun metninde salt rıza kelimesi yerine "açık rıza" ibaresi kullanılmış ve hem genel hem de özel nitelikli kişisel veriler bakımından sadece açık rızayı hukuka uygunluk sebebi olarak hükme bağlamıştır. KVKK'daki açık rıza tanımına baktığımızda şu üç kriter göze çarpmaktadır; rıza belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirmeye dayanmalı ve ilgili kişi rızasını özgür iradesiyle açıklamalıdır. Diğer yandan GDPR metninde ise genel nitelikli verilerin işlenmesi bakımından m. 4/11'de tanımlanan "rıza" yeterli görülürken özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından m.9/2'de kişinin açık rızası aranmıştır.

GDPR 4/11
'consent' of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her; veri sahibinin 'rızası' veri sahibinin bir beyan yoluyla ya da açık bir onay eylemiyle kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine onay verdiğini gösteren özgür bir şekilde verilmiş spesifik, bilinçli ve açık göstergedir;
KVKK 3/a)
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

GDPR ve KVKK'daki rıza tanımlarını incelediğimizde AB hukukundaki 'consent' ile hukukumuzdaki 'açık rıza' kavramlarının hemen hemen aynı anlama geldiğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında belirli bir konu ile sınırlandırılamayan ve ilgili işlemle ilgili sınırlı olmayan genel nitelikli açık rızalar hukuken geçersiz sayılmaktadır. Örneğin; "her türlü ticari işlem, her türlü veri işleme faaliyeti" gibi belirli bir konu ve faaliyeti işaret etmeyen rıza beyanları geçersizdir. Verilen rızanın açık bir irade beyanıyla verilmiş olması gereklidir. KVKK'ya göre örtülü rıza yeterli değildir. Ayrıca unutmamak gerekir ki açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen açık rıza geri alınabilir. Bu bilgiler ışığında elektronik iletiler gönderilmesi amacıyla hukuka uygun bir açık rıza metnine örnek olarak aşağıdaki paragrafı gösterebiliriz;

Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin [...] SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

Öte yandan KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasında rızanın aranmayacağı hukuka uygunluk halleri sıralanmıştır. Bu istisna halleri sırasıyla;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

şeklindedir.

"Meşru menfaatler" istisnası ile ilgili kurulun yayınladığı bir kararda2 veri işlemenin meşru menfaat kapsamında değerlendirilmesi için "kişisel verinin işlenmesi sonucunda elde edilecek menfaat ile ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerinin yarışabilir düzeyde olması" gerektiğine hükmedilmiştir. Reklam amaçlı ileti gönderilmesi konusunda veri işleyenin menfaatinin bu kapsamda ilgili kişinin menfaatlerine ağır bastığı söylenemez. Diğer yandan GDPR metninde ise meşru menfaatin korunması "zorunlu" değil "gerekli" (necessary) olarak düzenlenmiştir.

(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

KVKK'daki "zorunlu" ibaresinin GDPR'daki "gerekli" ifadesine göre daha ağır bir kıstas olduğu göze çarpmaktadır.

Günümüzde kişilerin açık rızası olmadan e-posta adreslerine veya SMS ile cep telefonlarına iletiler gönderilmesi ve bu reklam amaçlı iletiler hakkında çok fazla şikâyet olması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu Resmi Gazete 'de 16.10.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı ilke kararı3 yayımlamıştır. Bu karar ile veri sorumlularının KVKK'nın 5. maddesinde yer alan şartları yerine getirme zorunluluğuna vurgu yapılmıştır. Kararda açık rıza alınmamışsa veya diğer istisna haller mevcut değilse reklam içerikli ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiş ve söz konusu faaliyetlerin KVKK madde 15/7 uyarınca derhal durdurulması gerektiğine hükmedilmiştir.

  • İlgili kişilerin rızalarını alınmadan veya Kanunda gösterilen şartlar gerçekleştirilmeden telefon numaralarına sms göndermek, arama yapmak veya e-posta adreslerine posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj veya e-posta göndermek veya arama yapmak kanunun 15/7 maddesine göre yasaktır, derhal durdurulması gerekir.
  • Kanunun 12'nci maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır bununla beraber kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
  • Belirtilen söz konusu faaliyetlerde kanuna aykırı davranılması durumunda Kişisel verileri koruma kanunu 18. maddesinde belirtilen durumlar gerçekleşmesiyle her bir durumun özelliğine değişkenlik gösteren idari para cezalarına hükmolunur.
  • Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilen durumlarda Türk Ceza Kanunu'nun "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" başlıklı 136'ncı maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği hususlarında kurul bunların kamuoyuna bildirilmesi hakkında oybirliğiyle karar almıştır.

Kişisel verilerin reklam amaçlı işlenmesine dair hususlar temel olarak KVKK kapsamında değerlendirilecek olsa da Salih Polater ve Doç.Dr.Murat Dülger'in de konuyla ilgili yazılarında bahsettiği gibi 2014 tarihli Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ("ETDHK") da dikkate alınmalıdır. Zira ETDHK'nın 6. maddesi ticari elektronik ileti gönderilmesini düzenlemektedir.

ETDHK m.6/1
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Bu noktada üstünde durulması gereken temel husus kararda bahsedilen "reklam içerikli ileti" ile ETDHK'da geçen "ticari elektronik ileti" kavramları arasındaki ilişkidir. Reklam içerikli ileti, kişiye herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtmak, beğendirmek ve böylece sürümünü sağlama amacı taşırken; ticari elektronik ileti ise ticari amaç taşır. Buna göre ticari amaç daha geniş kapsamlı olup, reklam amacını içerisinde barındırmakla beraber her zaman reklam amacını taşımak zorunda da değildir4. Bu sebeple ticari iletinin reklam içerikli iletiyi kapsayıcı nitelikte olduğu kabul edilirse bu çeşitli çelişkileri de beraberinde getirmektedir.

Örneğin ETDHK kapsamında aranan onay şartı ile KVKK kapsamındaki açık rızanın örtüştüğü kabul edilse de aydınlatma yükümlülüğü noktasında soru işaretleri mevcuttur. Öte yandan ETDHK gereğince esnaf veya tacir olan kişilere ticari elektronik ileti gönderebilmek için herhangi bir onaya ihtiyaç yokken KVKK açısından böyle bir ayrım söz konusu değildir. Bununla birlikte KVKK'daki istisna hallerinden kanunlarda açıkça öngörülmesi haline dayanılarak esnaf veya tacir kişilerden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilmesi suretiyle kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygun olacağını söyleyebiliriz(Dülger).

Ayrıca, ETDHK ile KVKK hükümleri arasında çelişki olması halinde hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı konusu da muallaktır. Bu konuda farklı görüşler mevcut olmakla birlikte Dülger'e göre, konusu ve amacı her ne olursa olsun bir kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi sırasında KVKK hükümleri ile uyumlu hareket edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Diğer bir görüşe göre ise konu, ETDHK hükmü ile KVKK hükmünün önceki özel-sonraki genel kanun hükmü kapsamında incelenip hükümler tek tek ele alınıp bir sonuca ulaşılmalıdır.5

Bir diğer üzerinde durulması gereken husus da reklam amaçlı iletiler için rızanın kanunun yayımlanmasından önce alındığı hallerdir. KVKK'nın "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 1. maddesi bu konuya açıklık getirmektedir. Buna göre Kanun'un yayım tarihinden (7 Nisan 2016) önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların bir yıl içinde (7 Nisan 2017'ye kadar) aksine bir irade beyanı olmaz ise kanuna uygun kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Buradan hareketle, 7 Nisan 2016 tarihinden önce ilgili kişiden hukuka uygun olarak alınan rıza, 7 Nisan 2017 tarihine kadar geri alınmamış ise kanuna uygun olarak kabul edilecektir ve bu rızaya istinaden reklam içerikli iletiler gönderilebilecektir.

SONUÇ

Reklam amaçlı gönderilen SMS veya e-posta iletileri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin bir örneğidir.

Bu sebeple bu verilerin hukuka uygun işlenmesi için veri sorumluları veya veri işleyen öncelikle aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeli ve istisna hallerinden biri mevcut değilse ilgili kişinin muhakkak açık rızasını almalıdır. Türkiye'de son zamanlarda e-posta veya SMS yoluyla gelen reklam amaçlı iletiler hakkındaki şikayetlerde ciddi oranda artış gözlenmiştir. Kurulun bu artan şikayetler üzerine "Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi" ile ilgili 16.10.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı İlke Kararı, 1 Kasım 2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. (KVKK m.15/6 'ya göre karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke karar alma görev ve yetkisi vardır.) Kurul bu karar ile kişilerin açık rızası alınmamışsa veya istisna halleri gerçekleşmemişse söz konusu veri işleme faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bunun yanında veri sorumlularının kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğuna vurgu yapılmıştır. Fakat hukukumuzda elektronik iletiler gönderilmesiyle ilgili diğer mevcut kanunlar da göz önünde bulundurulduğunda kurulun bu kararı bazı çelişkileri de beraberinde getirmiştir.

Footnotes

1. Av.Nesibe Önder , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Işığında Tüketicilere Gönderilen Ticari ve Elektronik İletiler, https://www.rskveri.com/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-isiginda-tuketicilere-gonderilen-ticari-ve-elektronik-iletiler/

2. İlgili kurul kararı: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5434/2019-78

3. İlgili kurul kararı: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5299/2018-119

4. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger , Kişisel Verileri Koruma Kurulunun "Mesaj ve Aramalara İlişkin 16/10/2018 tarihli ve 2018/119 sayılı Kararına İlişkin Değerlendirme, https://www.hukukihaber.net/kisisel-verileri-koruma-kurulunun-mesaj-ve-aramalara-iliskin-16102018-tarihli-ve-2018119-sayili-kararina-iliskin-degerlendirme-makale,6198.html

5. Salih Polater , KVKK Dergisi , Kişisel Verilerin reklam amaçlı işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri, https://dergipark.org.tr/download/article-file/741785

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions