Turkey: Türkiye'de Akaryakıt İstasyonları Arasında Kilometre Tahdidi Uygulaması

Last Updated: 19 June 2019
Article by Mehmet Suat Kayikci

I. Gelişimi

Akaryakıt istasyonları arasında kilometre tahdidi uygulaması, ilk olarak 19/06/1996 tarihli ve 22671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği ile başlamıştır. Tebliğ'de, karayolları üzerinde aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafenin en az 10 km ve şehir içi yollarda en az 2 km olacağı ve bu hususun ilgili makamlarca verilecek ruhsatlarda göz önünde bulundurulması gerektiği düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili 11/09/1996 tarihli ve 22754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci bir Tebliğle 19/06/1996 tarihli Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, ancak karayolları üzerinde aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafenin en az 10 km ve şehir içi yollarda en az 2 km olması gerektiği düzenlemesi yeniden yapılmıştır. 11/09/1996 tarihli Tebliğ'de öncekinden farklı olarak 19/06/1996 tarihinden önce, bu konuda ilgili Makamlar nezdinde yapılmış bulunan ve işlemleri sonuçlandırılamayan her türlü müracaata müktesep hakların korunması maksadıyla Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüş, yani 19/06/1996 tarihinden önce akaryakıt istasyonu kurulması için herhangi bir işlem yapılan yerler kilometre tahdidi uygulamasından muaf tutulmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır. Yeni Tebliğde kurulacak akaryakıt istasyonları arasında mesafe şartı aranması hususunda yetki ve sorumluluk ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelere verilmiştir. Tebliğ'in 1 inci maddesinde "Belediye Sınırları Dışında Kalan Karayolu Kenarında" aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasında olması gereken asgari mesafe 10 km; "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Karayolları Kenarında" aynı istikamette olan istasyonlar arasındaki mesafe ise 2 km olarak belirlenmiştir. 19/06/1996 tarihinden önce işlemleri başlatılan yerler için ise asgari mesafe şartı aranmayacağına ilişkin hükme de yer verilmiştir.

Yukarıda değinilen Tebliğler uyarınca 1996 yılında başlamış olmasına rağmen, kilometre tahdidi uygulamasının başarılı bir şekilde uygulanamadığı görülmüştür. Bu nedenle, 04/12/2003 tarihinde kabul edilen, 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde; bayiler ve dağıtıcıların, lisanslarına göre kurdukları akaryakıt istasyonlarını Kurum'a bildirerek işletmeye başlayacakları, akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafelerin, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 (on) kilometreden, şehir içi yollarda 1 (bir) kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 5015 sayılı Kanun gerekçesinde, kilometre tahdidinin amacına dair herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiş, ancak söz konusu hükmün halen uygulamada çeşitli zorluklar bulunan istasyonlar arasındaki mesafenin belirlenmesi konusunda bir çözüm getirilmesi amacıyla eklendiğine değinilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından, 17/6/2004 tarih ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 45 inci maddesinde; "iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km'den az olamaz." hükmüne yer verilmek suretiyle istasyonlar arasındaki kilometre tahdidi, şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km olarak belirlenmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 17/11/2005 tarihli ve 579-113 sayılı Kararı'yla da;

"Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınmasına;

b) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin aranmasına,

c) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranmasına,

d) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafenin bulunmasına,

e) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesine,"

karar vererek, mesafe tespitinin ne şekilde yapılacağını ve dikkate alınacak hususları belirlemiştir.

II. Kapsamı

EPDK tarafından 01/01/2005 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, lisans başvurusu yapılan akaryakıt istasyonlarının kilometre tahdidi şartlarını taşıyıp taşımadığını belirlemek üzere, başvuru sahiplerine akaryakıt istasyonu için yetkili yerel idare tarafından düzenlenen "asgari mesafe tespit tutanağı"nı da Kurum'a ibraz zorunluluğu getirmiştir.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte, Kurum'a ibraz edilen asgari mesafe tespit tutanaklarından, istasyonun şehirlerarası yollarda 10 ve şehir içi yollarda 1 km olan asgari mesafe şartını taşımadığının tespit edilmesi halinde lisans başvuruları reddedilmiştir. Ancak, süreç içerisinde başvurusu reddedilen yerlerden birçoğu için aslında 01/01/2005 tarihinden önce imar planlarının yapıldığı, bu yerlerin istasyon olarak bu planlara işlendiği, buralarda istasyon kurmak amacıyla inşaat izni-yapı kullanma izni-yol geçiş izni alındığı, kimisinin işyeri açma ve çalışma ruhsatını henüz alamadığı, kimisinin ise inşaatının devam ettiği gerekçesiyle 01/01/2005'ten önce lisans başvurusunda bulunamadığı görülmüştür.

Başvurusu reddedilen yerler için başlatılmış olan benzeri işlemlerin müktesep hak oluşturduğu düşüncesiyle EPDK, 08/04/2005 tarihli ve 473/6 sayılı Kurul Kararıyla, 07/09/2004 tarih ve 364-31 sayılı Karar eki olan Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları'nın 'Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri' tablosunun, alt açıklamalarına "6 - İmar Kanunu hükümlerine göre, 01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz." ifadesinin eklenmesine karar vererek, İmar Kanunu hükümlerine göre, 01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda "asgari mesafe tespit tutanağı" dolayısıyla kilometre tahdidine uygunluğun aranmayacağı kararlaştırılmıştır. Kurul, 07/09/2004 tarih ve 364/31 sayılı Kararını yürürlükten kaldıran 11/05/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kararı ile kabul ettiği Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları'nın 'Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri' tablosunun, alt açıklamalarından 8 nolu açıklamada "İmar Kanunu hükümlerine göre, 01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz." ifadesine aynen yer verilmiştir.

18/06/2007 tarihli ve 1232-3 sayılı Kurul Kararıyla "Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları"nın Bölüm 1- "Başvuru Dilekçesi Ekleri" tablosunun, alt açıklamalarından kilometre tahdidi muafiyetine ilişkin 8 nolu açıklama "İmar Kanunu hükümlerine göre imar planında 01/01/2005 tarihinden önce "Akaryakıt İstasyonu" alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda aranmaz." şeklinde değiştirilerek kilometre tahdidinden muaf tutulacak başvuruları, İmar Kanunu hükümlerine göre imar planında 1/1/2005 tarihinden önce "Akaryakıt İstasyonu" alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurular olarak genişletmiştir. Kurul'un bu kararına karşı Danıştay nezdinde açılan bir iptal davasında, Danıştay 13. Dairesi 16/01/2008 tarihli ve 2007/11823 esas sayılı kararıyla Kurul Kararı'nın yürütmesini durdurmuştur. Ancak, bu arada Kurul almış olduğu 25/03/2008 tarihli ve 1549 sayılı kararla kilometre tahdidinden muaf tutulacak başvuruları "01/01/2005 tarihinden önce; İmar Kanunu hükümlerine göre imar planına "Akaryakıt İstasyonu" alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat ruhsatı veya yapı kullanım ruhsatı olan yerler için, kişilerin yapacakları başvurular" şeklinde daha da genişletmiştir. Danıştay 13. Dairesi'nin 16/01/2008 tarihli ve 2007/11823 esas sayılı dava dosyası ise 18/06/2007 tarihli ve 1232-3 sayılı Kurul Kararı'nın kaldırılması nedeniyle konusuz kalmıştır.

Kurulun, 25/03/2008 tarihli ve 1549 sayılı kararı da dava konusu edilmiş ve Danıştay 13. Dairesi 09/03/2009 tarihli ve 2008/10927 esas sayılı kararıyla daha önceki YD kararında olduğu gibi;

"...Düzenleyici bir idari işlem niteliğindeki imar planında istasyon olarak ayrılması, inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni alınması halleri, bu yer için 5015 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde öngörülen asgari mesafe gerekliliğini ortadan kaldırmayacağından, lisans başvuruları için imar planına, inşaat ruhsatına veya yapı kullanma ruhsatına dayalı olarak muafiyet sağlayan Kurul Kararı'nın hukuka aykırı olduğu..."

gerekçesiyle mezkûr Kurul Kararı'nın da yürütmesini durdurmuştur. Bu karar üzerine Kurul, 09/07/2009 tarihli ve 2168/20 sayılı Kararı'yla Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları'nın 'Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri' tablosunun, alt açıklamalarından kilometre tahdidi muafiyetine ilişkin 8 nolu açıklamasının kaldırılmasına karar vermiştir. Danıştay 13. Dairesi 09/03/2009 tarihli ve 2008/10927 sayılı esasında görülmeye devam edilen davada ise davacının davasından feragat etmesi üzerine mahkeme dava dosyasını işlemden kaldırmıştır.

Bilahare, 08/06/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/05/2010 tarihli ve 2574/12 sayılı Kurul Kararıyla, 11/05/2006 tarih ve 753/120 sayılı Kurul Kararı Eki olan Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları'nın 'Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri' tablosuna (8) numaralı dipnot/açıklama olarak "01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterdiği usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat edilen yerler için yapılacak lisans başvurularında aranmaz." ifadesinin eklenmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu kararın iptali için de Danıştay 13. Dairesi nezdinde iptal davası açılmış ve Mahkeme;

"5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 8. maddesinin Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafelerin, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından düzenleneceğini hükme bağlayan 4. fıkrası, 01.01.2005 tarihinden sonra uygulanacağından ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce petrol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri uyarınca almış oldukları belge ve izinler 5015 sayılı Kanun'un geçici 1. Maddesi hükümleri uyarınca Kanunun yayımlandığı 20.12.2003 tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacağından, belirtilen belge ve izinlere sahip olanların bir yıl içinde, yani en son 20.12.2004 tarihine kadar durumlarını Kanuna uygun hale getirerek lisans başvurusunda bulunmaları halinde, bu tarihten sonra ise ancak 01.01.2005 tarihinden önce lisans başvurusunda bulunmaları halinde Kanunun 8. Maddesinde öngörülen mesafe koşulunu taşımalarına gerek bulunmamakta olup, 01.01.2005 tarihinden sonra yapılan lisans başvurularında ise, 01.01.2005 tarihinden önce faaliyette bulunduğundan bahisle akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bulunması gereken asgari mesafe koşulundan muaf tutulmalarına yasal olanak bulunmamaktadır."[1]

gerekçesiyle dava konusu Kurul Kararı hakkında yürütmenin durdurulmasına hükmetmiştir.

09/06/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı'nın 16 ncı maddesiyle, Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları'nın kabulüne ilişkin 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı bütün değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, Mahkemece hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan 27/05/2010 tarihli ve 2574/12 sayılı Kurul Kararı da ortadan kalkmıştır.

Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı'nda asgari mesafe tespit tutanağı ibrazı ile ilgili olarak 14 üncü maddenin yedinci fıkrasında "Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvurusu yaptığı anlaşılarak lisansı sona erdirilen yerler hariç, Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz." hükmüne yer verilmek suretiyle sadece daha önce lisanslandırılmış akaryakıt istasyonlarının yeniden lisanslandırılması için yapılacak başvurularda, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvurusu yaptığı anlaşılarak lisansı sona erdirilen yerler hariç, asgari mesafe tespit tutanağı istenmeyeceği düzenlenmiştir.

III. Şehir İçi-Şehirlerarası Yol Ayrımı

09/06/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı'nın 16 ncı maddesiyle, Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları'nın kabulüne ilişkin 11/5/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı bütün değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, Mahkemece hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan 27/05/2010 tarihli ve 2574/12 sayılı Kurul Kararı da ortadan kalkmıştır.

Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı'nda asgari mesafe tespit tutanağı ibrazı ile ilgili olarak 14 üncü maddenin yedinci fıkrasında "Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz." hükmüne yer verilmek suretiyle sadece daha önce lisanslandırılmış akaryakıt istasyonlarının yeniden lisanslandırılması için yapılacak başvurularda asgari mesafe tespit tutanağı istenmeyeceği düzenlenmiştir.

Kilometre tahdidi uygulaması kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yol ayrımının hangi kritere göre yapılacağına dair ne 5015 sayılı Kanun'da, ne Lisans Yönetmeliğinde ne de münferit bir Kurul Kararı'nda herhangi bir düzenlemeye yer verilmiştir.               Bununla birlikte, EPDK piyasa aktörleri ile istasyonların kurulumuna ilişkin gerekli izin, onay, ruhsat işlemlerini yapan ve asgari mesafe tespit tutanaklarını da düzenleyen yetkili mahalli idareleri bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla Kurum internet sayfasında yayımladığı "Petrol Piyasası Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında konuyla ilgili "Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesinin diğer belediyelerde ise belediyenin mücavir alan sınırı şehir sınırı olarak kabul edilmektedir. Buna göre belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm trafiğe açık karayolları şehir içi yoldur. Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki tüm trafiğe açık karayolları şehirlerarası yoldur. Karayolunun erişim kontrollü yol, devlet, il veya köy yolu olması kilometre tahdidine ilişkin değerlendirmeleri etkilemez." açıklamalarına yer vermiştir.

EPDK, kilometre tahdidi uygulaması kapsamında yukarıda yer alan açıklama çerçevesinde belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm trafiğe açık karayollarını şehir içi yol kabul etmiş ve bu yollarda 1 km'lik sınırlama uygulamış; Belediye/büyükşehir belediye ve mücavir alanı dışındaki tüm trafiğe açık karayollarını da şehirlerarası yol sayarak buralarda 10 km'lik sınırlama uygulamıştır. Şehir içi ve şehirlerarası yol ayrımında başvurulan "belediye ve mücavir alan sınırı" kriterinin tek istisnasını ise İstanbul ve Kocaeli illeri oluşturmuştur. Zira, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır." hükmü ile her iki büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlendiğinden, bu illerin sınırları içerisinde kalan yolların tamamı şehir içi yol olarak kabul edilmiş ve 1 km'lik asgari mesafe uygulamasına tabi tutulmuştur.

Ancak, 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren;

- 4 üncü maddesiyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,"

- 6 ncı maddesiyle de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 5 inci maddesi " Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. ...İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır."

şeklinde değiştirilerek, daha önce sadece İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları için esas alınan "il mülki sınırı" kriteri, tüm büyükşehir belediyelerine teşmil edilmiştir. Ayrıca büyükşehir belediye sayısı arttırılarak, 30'a çıkarılmıştır.

Şekil 4 - Türkiye Büyükşehir Belediye Haritası

Hal böyle olunca, EPDK'nın daha önce İstanbul ve Kocaeli illeri mülki sınırları içinde kalan akaryakıt ve LPG istasyonları için olduğu gibi, 6360 sayılı Yasayla sınırları il mülki sınırı olarak belirlenen büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde yer alan tüm yolları kilometre tahdidi uygulaması kapsamında şehir içi yol sayması ve söz konusu sınırlar içerisindeki istasyonlar arasında asgari bir kilometre şartını uygulaması gerekecektir. Dolayısıyla bu büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde artık tüm akaryakıt ve LPG istasyonları, - daha önce 10 km'lik sınırlamaya tabi olanlar da dâhil- 1 km'lik sınırlamaya tabi tutulacaktır.

6360 sayılı Yasanın bir diğer sonucu da akaryakıt ve LPG istasyonlarına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile asgari mesafe tespit tutanaklarının hangi mahalli idare tarafından düzenleneceğine ilişkin olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 80 inci maddesindeki "Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir." hükmü, büyükşehirlerde akaryakıt istasyonlarına çalışma ruhsatı verilmesi yetkisini büyükşehir belediyesine vermiştir. Ayrıca, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun'un[2], İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye yetkili mercilerin sayıldığı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde büyükşehir belediyesi olan yerlerde, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için büyükşehir belediye başkanlığı yetkili kılınmıştır. Mezkûr düzenlemeler uyarınca büyükşehir belediye sınırları içerisinde kurulacak akaryakıt ve/veya LPG istasyonları için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi büyükşehir belediye başkanlığındadır. Bundan böyle büyükşehir belediyesinin bulunduğu 30 ilde de (organize sanayi bölgeleri hariç) işyeri açma ve çalışma ruhsatları da büyükşehir belediyelerince hazırlanacaktır.

Keza, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı'nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi," tanımı uyarınca büyükşehir statüsündeki 30 ilde il sınırları içerisinde kurulacak akaryakıt ve LPG istasyonları için asgari mesafe tespit tutanakları da büyükşehir belediye başkanlıklarınca düzenlenecektir.


[1] Danıştay 13. Dairesi 03/12/2010 tarihli ve 2010/3056 Esas sayılı Yürütmenin Durdurulması Kararı.

[2] 17/06/1989 tarihli ve 20198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions