Turkey: Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları

Last Updated: 7 December 2018
Article by Günes Deniz Surmen

Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Bu kapsamda, önce vatandaşlıktan çıkmanın şartları ardından vatandaşlıktan çıkmanın geçerliliği ve sonuçları hakkında kısaca bilgi verilecektir.

A. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMANIN ŞARTLARI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu "TVK", Türk vatandaşlığından izinle çıkabilmeyi dört şartın gerçekleşmiş olmasına bağlamıştır:

1."Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak" (TVK m.25/a).

Erginlik (rüşt) ve ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) olmak, aranması normal bir şarttır. Zira, ancak ayırt etme gücüne sahip olan ergin kişiler, fiil ehliyetine sahiptirler (MK m.10). Vesayet altındaki kişilerin de Türk vatandaşlığından bu yolla çıkabilmesi mümkündür. Ancak vesayet makamlarının müdahalesi ve izninin alınması şarttır (MK m.463/2). Vatandaşlıktan çıkmanın münhasıran şahsa bağlı haklardan olduğu kabul edildiği takdirde, vasinin (yasal temsilcinin) rızası aranmaz (MK m16).

2.''Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış, almış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunması'' (TVK m.25/b).

Vatansızlığı önlemek maksadıyla konulduğu anlaşılan bu şart içerisinde iki imkân yer almaktadır:

 1. Vatandaşlıktan çıkmak isteyen Türk vatandaşı ''herhangi bir sebep'' ile yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmalıdır. Böylece, kendi isteğiyle de olsa, yabancı bir devlet vatandaşı olan kişi, Türk vatandaşlığından çıkma izni alabilecektir. Şu hâlde; kendi isteğiyle veya iradesi dışında her ne şekilde olursa olsun, yabancı devlet vatandaşı olan kişiler Türk vatandaşlığından çıkma talebinde bulunabileceklerdir. 
 2. İlgili kişi, yabancı bir devlet vatandaşı değil ise ancak yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanacağına dair inandırıcı deliller sunuyorsa "çıkma izin belgesi'' ile vatandaşlıktan çıkabilecektir. İnandırıcı delil olarak, vatandaşlığına geçmek istediği ülke tarafınca verilmiş, o devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesini sunması gerekir.

3.''Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak''

(TVK m.25/c)

Kişinin kolluk güçlerince herhangi bir suçtan aranıyor olmaması ya da kişinin asker kaçağı durumunda olmaması gerekir.

4."Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmaması." (TVK m.25/d)

Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmaması şartının aranmasındaki temel sebep, kişinin, o ülke vatandaşlığından çıktıktan sonra üzerinde yargı işlemlerinin yapılamaması veya tamamen ortadan kalkmasıdır.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığından çıkma 3 şekilde olmaktadır;

 • Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma.
 • Türk vatandaşlığını kaybettirme.
 • Türk vatandaşlığını kazanma kararının iptali.

Bu seçeneklerden izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkma yolu izlenecektir.

Türk vatandaşlığının ''seçme'' hakkının kullanılması ile kaybı

Kanun belirli şartları taşıması koşuluyla Türk vatandaşı çocukların ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından çıkabileceğini kabul etmiştir. Burada da dikkat edilmesi gereken önemli husus; çocukların Türk vatandaşlığından çıkmasından sonra vatansız kalmamalarıdır. Bu seçme hakkına kanuna göre 5 grup Türk vatandaşı sahip olacaktır.

Kanuna göre;

 1. Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar.
 2. Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
 3. Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.
 4. Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
 5. Herhangi bir şekilde, Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

Bu kişiler ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

B. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA BELGELERİ

Türk vatandaşlığından izin ile çıkma iki farklı belge ile mümkün olmaktadır. Bunlar "çıkma izin belgesi" ve "çıkma belgesi" ile vatandaşlıktan çıkmadır.

Türk vatandaşlığından çıkma belgeleri: ''Çıkma İzin Belgesi'' ve '' Çıkma Belgesi''

1. Çıkma İzin Belgesi: Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak ve Türk vatandaşlığından çıkmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen, fakat henüz yabancı bir devlet vatandaşlığını elde edememiş olan kişilere İçişleri Bakanlığı'nca Türk vatandaşlığından "çıkma izin belgesi'' verilir. Çıkma izin belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından talepleri uygun görülenler için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenir. Çıkma izin belgesinin geçerlilik süresi, İçişleri Bakanlığı'nın izin kararından itibaren iki yıldır. İki yıllık süre sona erdiğinde çıkma izni belgesi geçerliliğini kaybeder. Ayrıca izin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere, yabancı vatandaşlığını kazandıklarına dair bilgi ve belgelerini vermez veya veremez (yabancı devlet vatandaşlığının kazanılamaması hali) ise çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir (m.26/II). İzin süresi içinde veya verilen iznin sonucunda kişi yabancı devlet vatandaşlığını kazandığını belgelediği takdirde, kendisine Türk vatandaşlığından "çıkma belgesi'' verilir.

2.Çıkma Belgesi: Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişi, aynı zamanda başka bir devlet vatandaşı ise, önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olduğunu belgelendiğinde, "çıkma belgesi'' kendisine derhal verilir (TVK m.26/I). Çıkma belgesi, aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşlığına sahip olan ve Türk vatandaşlığından çıkma talebi İçişleri Bakanlığı'nca uygun görülen kişilere verilmek üzere, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslim edilmesiyle Türk vatandaşlığı kaybedilir.

Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma ve başvuru için gerekli belgeler;

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik madde 42;

 1. Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen ve Kanun'un 25'inci maddesinde aranan şartları taşıyan kişiler için müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

  1. İsteği belirten form dilekçe.
  2. Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
  3. Kişi, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belge, henüz kazanmamış ise kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesinin onaylanmış örneği.
 2. Yabancı bir devlet vatandaşlığının kazanıldığını gösteren belge veya teminat belgesinin dış temsilcilikçe onaylanmış örneğinde veya başvurunun Bakanlığa intikal ettirildiği yazıda; kime ait olduğu, niteliği, geçerlilik süresi, düzenleyen makam gibi belgenin kapsadığı bilgilerin belirtilmesi halinde ayrıca tercüme aranmaz.
 3. Ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek çocuğun, ana veya babanın kazandığı ya da kazanacağı yabancı devlet vatandaşlığını kazanamayacağının anlaşılması halinde, bu husus müracaat makamlarınca başvurunun Bakanlığa intikal ettirildiği yazıda mutlaka bildirilir.
 4. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuk için diğer eşin muvafakat belgesi, muvafakat edilmemesi halinde ise hâkim kararı istenir.

C. VATANDAŞLIKTAN İZİN YOLUYLA ÇIKMANIN USUL VE ESASLARI

Türk vatandaşlığının kaybına ilişkin başvurular, Türkiye içerisinde, ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek bizzat yapılabilir ya da bu hakkın kullanılmasına yönelik özel yetkili vekaletname ile yapılır (TVK m.37).

Aranan şartları taşıdığı anlaşılan kişilere Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığından çıkma izni verilir. Aranan şartları taşımayanların talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

Türk vatandaşlığının kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına tebliğ olunur. (TVK m.41).

Kişi, gerekli belgeleri tamamlayıp başvurusunu yaptıktan sonra başvurusu onaylandığında başka bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise müracaat makamlarınca Türk vatandaşlığından çıkma belgesi ilgili kişiye teslim edilir.

D. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMANIN GEÇERLİLİĞİ

Kişinin kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkma talebi olduğunda ve yukarıda açıklanan çıkma belgesinin ilgiliye imzalatılmasıyla Türk vatandaşlığı kaybedilir. Kişi, Türk vatandaşlığını kaybettiği andan itibaren yabancı statüsüne tabi olur.

Ayrıca Türk vatandaşlığından çıkma izin ve çıkma belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Çeşitli nedenlerle karar tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ilgiliye teslim edilemeyen çıkma izin ve çıkma belgeleri, kararın ve belgelerin iptal edilmesi için müracaat makamınca Bakanlığa iade edilir (TVK uygl. iliş. Yönet. Md. 46). Eğer ilgili kişi kanunda aranan şartları başvurudan sonra kaybederse bu durumun müracaat makamlarınca tespiti halinde, çıkma izin ve çıkma belgeleri teslim edilmez. Kişi hakkında alınan kararın ve belgelerin iptal edilmesi için Bakanlığa iade edilir.

E. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMANIN SONUÇLARI

Bu konu, (i) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi ve (ii) Türk Vatandaşlık Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 52. maddesinde düzenlenmiştir.

(i) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 28;

 1. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
 2. Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
 3. Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
 4. Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde, üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.
 5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu ile soy bağını belgelendirmesi şarttır.
 6. Bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.
 7. Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğü'nden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.
 8. Bu madde kapsamında bulunan kişilere Bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde kimlik numarası verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aranan yerlerde bu kimlik numarası kullanılır.
 9. Mavi Kartın düzenlenmesi ve dağıtılması ile Mavi Kartlılar Kütüğünün elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları, bu madde hükümlerinin uygulanması amacıyla her türlü tedbiri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.

(ii) Türk Vatandaşlık Kanunu'nun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik md. 52

 1. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Ancak bu durumdaki kişilerin askerlik hizmetini yapma yükümlülükleri ile seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları yoktur. Söz konusu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
 2. Bu kişilerin Türkiye'deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Doğumla Türk Vatandaşı olan ve Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni ile Ayrılanların Miras Hakkı

Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 28. maddesine göre; doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır (TVK m. 28).

Yani, doğuştan Türk vatandaşı olup da sonradan izinle Türk vatandaşlığından ayrılmış kişiler yeni vatandaşlıkları gereği mirasın iktisabıyla ilgili bazı kısıtlamalara tabi olsalar da özel durumları gereği Türkiye'deki taşınmaz malları üzerinde Türk vatandaşları gibi miras alacaklardır. Bu kişilerin üçüncü dereceye kadar olan altsoyları da bu haktan faydalanacaklardır. Ancak, milli güvelik ve kamu düzenine ilişkin konular bu hükmün istisnasıdır.

Milli Güvenlik ve kamu düzenine ilişkin konularla ilgili olarak, ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bir soru üzerine 24.05.2000 tarih ve 1365-01555 sayılı cevap yazısında; Türk vatandaşlığını doğum ile kazanmış olup da, sonradan izin almak suretiyle (eski sosyalist rejimi ile yönetilen Avrupa ülkeleri ve Yunanistan hariç olmak üzere) yabancı devlet vatandaşlığına geçen kişiler ile bunların kanuni mirasçılarının mirasa ilişkin talepleri yabancılara uygulanan kanuni kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın aynen Türk vatandaşları gibi, merkeze sorulmadan, ilgili tapu sicil müdürlüklerinde sonuçlandırılacaktır demektedir.

Yabancıların Siyasi Hakları

Türk vatandaşlığından çıkılması ile birlikte seçme ve seçilme hakkı bunun yanında siyasi parti kurma ve üye olma hakkı da kaybedilmiş olur. Yabancı statüsüne geçilmesiyle memur olma hakkı yitirilir. Ancak bazı Kanun'da sayılan belirli hallerde yabancıların sözleşmeli olarak çalışabileceği kabul edilmiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile koruma altına girmiş olup burada yabanca ve vatandaş ayrımı gözetilmemiştir.

Sosyal Güvenliğe İlişkin Kazanılmış Haklar

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler (TVK m.28). Hal böyleyken, sosyal güvenliğe ilişkin hakların durumu ile ilgili olarak, kişinin tabi olduğu kanun hükümleri incelenerek karara varılmalıdır.

Türk vatandaşlığından çıkılması durumunda çocukların durumu

Eşlerden birinin çıkma iznini almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi, diğer eşin vatandaşlık durumunu etkilemeyecektir fakat bu durumun çocuklara etkisi vardır. Ancak çocukların Türk vatandaşlığından çıkması çocukların vatansız olmasına sebep olacaksa ana veya babanın vatandaşlığını kaybetmesi onları etkilemeyecek, Türk vatandaşlığını muhafaza edebileceklerdir.

Anne ve baba çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkmışsa çocuklar da Türk vatandaşlığını kaybederler. Ancak, sadece annenin veya babanın çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkması durumunda, vatandaşlığını kaybeden anne veya babanın talebi ve diğer eşin muvafakat etmesi durumunda çocuklar da Türk vatandaşlığını kaybederler. Diğer eş buna rıza göstermiyorsa yetkili hâkimin takdirine göre işlem yapılacaktır (m.27/II).

F. MAVİ KART

Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 28. Maddesi ve ilgili yönetmeliğin 54. Maddesinde düzenlenmiştir.

TVK'nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde 54;

 1. Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi ve kendisi ile birlikte işlem gören çocuğuna kapalı nüfus kayıtları esas alınarak düzenlenir.
 2. Mavi Kartın düzenlenmesinde, Türk vatandaşlığının kaybından sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz.
 3. Çocuk adına düzenlenen Mavi Kart'a, istenmesi halinde fotoğraf yapıştırılabilir.
 4. Mavi Kart'a yapıştırılacak fotoğraflarda Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 131 inci maddesinde belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur.
 5. Mavi Kart'ın düzenlenip ilgilisine tesliminden sonra kart bilgileri, elektronik ortamda ya da kâğıt ortamda tutulur.
 6. Mavi Kart'ın kaybedilmesi veya kullanılmaz hale gelmesi durumunda yetkili makamlar tarafından kart yenilenir.
 7. Mavi Kart'ın düzenlemesinde tereddüde düşülmesi halinde Bakanlıktan görüş alınır.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 53. maddesine göre çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin kendilerine sağlanan haklardan faydalanabilmeleri için 'Mavi Kart' düzenleneceği belirtilmektedir.

Mavi Kartın düzenlenmesinde uygulanacak esaslar

Mavi Kart Düzenlenmesi

 • Mavi Kart yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise il müdürlüklerince düzenlenir. Gerekli görülen hallerde Genel Müdürlükçe de Mavi Kart düzenlenebilir.
 • Mavi Kart almak için; talebi belirten dilekçe, iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile birlikte müracaat makamlarına başvurulur.
 • Mavi Kart; nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik belgesi olarak kullanılamaz, kurumlardan hizmet alınması sırasında yabancı kimlik belgesi ile birlikte ibraz edilir.
 • Mavi Kartın kapsamı, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemeye, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla üzerine konulacak güvenlik unsurlarını, basım ve kişiye teslim edildiği aşamada uygulanacak sistem ve teknolojiyi, kaybı ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemleri tespit etmeye Bakanlık yetkilidir.

Görüldüğü üzere, Türk vatandaşlığının çıkma izni ile kaybı sonucu alınan mavi kart, kişiye birçok avantaj sağlamaktadır. Çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkıldıktan sonra mavi kartın alınması için başvuru yapılmalıdır. Yukarıda açıklanan usulle bu karta başvurulup sonrasında bu kartın sağladığı haklardan yararlanılması çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkmak isteyen bireylerin izleyeceği yol olmalıdır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions