Da bi se postiglo optimalno regulisanje priređivanja igara na sreću, moramo prvo poći od početne pretpostavke da igre na sreću moraju biti zaatićene od: kriminaliteta, zloupotreba i korupcije, pri čemu istovremeno priređivanje igara na sreću mora biti druatveno odgovorno i usmereno na zaatitu učesnika u igrama na sreću od prekomernog kockanja kao i onemogućavanje učeaća maloletnicima. Povrh svega dobar regulatorni okvir je pokazatelj i odlika kompetentnog i sposobnog zakonodavca. Dobar regulatorni oblik je vrlo efikasan instrument promovisanja stručnosti i druatveno odgovorne inovacije.

Implementacijom dobro osmialjenog regulatornog okvira bi se efikasno atitio javni interes. Naime takvim regulatornim okvirom bi se obezbedila pravičnost u ovoj oblasti, koja bi bila efikasnija zaatita od puke zabrane kockanja. Tako bila bi pru~ena osobama koje su podle~ne prekomernom kockanju, pri čemu bi kvalitetan regulatorni okvir generisao talas zapoaljavanja, doveo do povećanja BDP-a kao I privukao strane investicije. Regulativni okvir takođe doprinosi zaatiti I onemogućavanju koriaćenja igara na sreću u svrhe kriminala I pranja novca Sve navedeno zajedno sačinjava ciljeve kojima te~i svaki regulatorni okvir u oblasti igara na sreću.

Elementarni principi dobre prakse prilikom regulisanja sektora igara na sreću

Tehnoloaka Neutralnost

Tehnoloaki neutralni regulatorni okvir omogućava priređivačima igara na sreću kao i proizvođačima igara kao I platformi koje pokreću igre na sreću adekvatan manevarski prostor prilikom usvajanja prakse, uspostavljenje regulatornim okvirom, na način koji odgovara potrebama priređivača. Tako postavljen regulatorni okvir ne guai inovacije i razvoj već ih uveliko podstiče. Uspostavljanjem tehnoloaki neutralnog regulatornog okvira sprečava se diskriminacija između različitih tehnologija sa sličnim karakteristikama, odnosno između ustaljenih tehnologija i nadolazećih tehnologija. Regulatorni okvir obzirom na vreme potrebno za donoaenje istog, bi trebao da bude koncipiran sa pogledom na budućnost te da uzme u obzir kako sve postojeće i nadolazeće tehnologije tako i najnovija kretanja unutar industrije obuhvaćene regulatornim okvirom.

Tehnoloaka neutralnost regulatornog okvira se mo~e svesti na dva glavna cilja: podsticanje inovacija i odr~ivost.

  1. Podsticanje Inovacija: podrazumeva da regulatorni okvir treba da izbegne uspostavljanje nepotrebnih ograničenja na razvoj i uvođenje novih tehnologija i novih poslovnih modela
  2. Odr~ivost: Tehnoloaki neutralni zakoni imaju veću verovatnoću da uspeano prevaziđu test vremena i ostanu relevantni i adekvatni du~i vremenski period. Jedan od načina na koji se ovo mo~e ostvariti jeste uspostavljanjem dr~avnog organa ondosno dr~avne institutice na koju bi bilo preneta ovlaaćenja koja bi omogućila postavljanje standarda kao i nadzor i kontrolu u ovoj oblasti. Imajući u vidu karakteristike industrije igara na sreću, na ovaj način bi pored podsticanja inovacije bilo izbegnuta troma i komplikovana procedura donoaenja čestih izmena i/ili dopuna zakona.

Ključno je ponoviti i naglasiti da je cilj stvaranje okvira, koji ne bi bio preterano opterećujući za industriju igara na sreću a koji okvir bi istovremeno obezbedio efikasno regulisanje. Kvalitetni regulatorni okviri su primarno usredsređeni na oblasti koje su suatinski bitne za ato bolju optimizaciju i efikasnost funkcije nadzora.

Zaatita učesnika igara na sreću

Mehanizmi zaatite učesnika igara na sreću bi trebala biti sa jedne strane dovoljno čvrsta da bi se fokusirali na zaatitu učesnika ali ujedno trebaju biti i dovoljno pragmatični da bi dozvolili priređivačima igara na sreću određeni stepen fleksibilnosti prilikom upravljanja platformom priređivača. Regulatorni okvir koji je usmeren ka zaatiti učesnika igara na sreću mora da obrati pa~nju I aktivno se pobrine o sledećim principima zaatite učesnika igara na sreću, pri čemu neki od navedenih principa se odnose na: (i) zaatitu maloletnih lica kao I lica koja su podlo~na prekomernom klađenju, (ii) ograničavanje dodatnih iznosa namenjenih za igre na sreću, (iii) pravično priređivanje kao i učestvovanje u igrama na sreću, (iv) druatveno odgovorno priređivanje igara na sreću, (v) isticanje svih relevantnih informacija i upozorenja, (vi) ograničen marketing usluga kao i (vii) mere borbe protiv upliva kriminalnih radnji tokom priređivanja i/ili učestvovanja u igrama na sreću. Pragmatičan i efikasan način da se ostvare prethodno navedeni principi jesu na primer mehanizmi kojima učesnik ima mogućnost da sam sebe izuzme i onemogući dalje učestvovanje u igrama na sreću kako u odnosu na igre preko stredstava elektronske komunikacije kao i u igračnicama, kladionicama, automat klubovima. Takođe, jedan od efikasnih metoda je omogućavanje opcije učesnicima igara na sreću da sami sebi postave ograničenja u pogledu visine iznosa koji su spremni izdvojti na igre na sreću Neki od drugih učestalih mehanizama uključuje:

  • Transparentnost: Pru~anje jasnih i transparentnih informacija učesnicima igara na sreću je verovatno najefikasnija metoda zaatite učesnika igara na sreću koju priređivač igara na sreću mo~e da uspostavi. Ova metoda bi trebala da sačinjava osnovicu svakog regulatornog okvira.
  • Sertifikacija: Sertifikacija igara na sreću je od presudnog značaja da bi se obezbedila pravičnost odabrane vrste igara na sreću koje priređivači mogu nuditi. Sertifikacija zahteva postojanje robustnog okvira koji je usmeren na akreditaciju lica koja vrae sertifikaciju. Takođe pored pravnog okvira potrebne su i jasne tehničke specifikacije u odnosu na koje će lica zadu~ena za akreditaciju upoređivati i testirati igre na sreću.
  • Nadzor: Zahteva efikasne mehanizme. Redovan prijem velike količine podataka nije efikasan mehanizam nadzora nadle~nog organa. Redovne provere i revizije koje vrai priređivač igara na sreću je daleko efikasniji mehanizam. Provere koje vrai priređivač uključuju web stranicu priređivača koriaćenjem test naloga odnosno, skrivene ve~be prodaje. Pristup usaglasenosti sa zakonom baziran na nivou rizika zahteva da regulativni okvir dodeli ovlaaćenje koje nadle~nom organu omogućava da efikasan nadzor postojeće odnosno potencijalne rizike kroz na primer kroz obrasce prijavljivanja koji bi bili prilagodjeni I namenjeni mehanizmima upravljanja rizikom.
  • Mehanizmi primene: Beskorisno je imati dobar regulativni okvir ukoliko takav okvir ne pru~a adekvatne mehanizme obezbeđivanja primene i ovlaaćenja nadle~nim upravama.

Sprečavanje dupliranja Kontrola I Provera

U situacijama kada se aplicira za dozvolu za priređivanje igara na sreću, regulatorni okvir treba da izbegne dupliranje procedura i kontrola. Ukoliko je nadle~ni organ u drugoj jurisdikciji izvraio proveru aplikacije, navedene provere ne treba ponavljati osim ukoliko nije nu~no neophodno. U slučaju zahteva da se nadle~ni organ oslanja na procedure i provere izvraene od strane organa iz neke druge jurisdikcije, idealno bi bilo podvrgnuti tako izvraene provere dodatnoj verifikaciji. Shodno tome regulatorni ne sme da obave~e nadle~ni organ da blanko prihvati provere izvraene u drugoj jurisdikciji u slučaju da tako izvraene promene nisu izvraene koristeći ekvivalentne standarde i zaatitne mehanizme u odnosu na nacionalni legislativni okvir.

Nadalje, princip sprečavanja duplikacije provera slično spoljaanjoj primeni, treba takođe biti primenjen unutar regulatornog. U praksi mnogi regulatorni okviri koji se bave regulisanjem igara na sreću imaju tendenciju da budu koncipirani vrlo birokratski i mehanički ato je posledica nesigurnosti nadle~nih organa prilikom regulisanja ove oblasti. Da bi se efikasno regulisale industrije koje prevashodno uključuju moderne tehnologije, od fundamentalnog je značaja da nadle~ni organi zauzmu pragmatičan pristup tako ato neće guaiti inovacije već će se usredsrediti samo na ono ato je zaista bitno. Industrija igara na sreću je postala visokotehnoloska industrija stoga ovaj princip je krucijalan za uspeanost regulatornog okvira.

Zaključak

Nepobitno je da idealni pravni okvir u industriji igara na sreću, mora zauzeti reformistički pristup, motreći na strukture upravljanja i provera i odr~avajući odgovornost nadle~nih organa. Vrlo je bitno je imati robustan legislativni okvir, ali je uspostavljanje efikasnog nadle~nog organa koji te~i ostvarivanju ciljeva regulatornog okvira je fundamentalno. Nadle~ni organi moraju biti informisani i upućeni u promene i novosti koje se deaavaju unutar industrije a shodno tome i proaktivni da bi mogli proaktivno reagovati i usvajati mere koje su prilagođene datim promenama.

Da sumiramo: ocena uspeanosti regulatornog okvira bice cenjena u odnosu na postignutu efikasnost i odr~ivi razvoj unutar sektora igara na sreću, kao i stavljanjem učesnika u igrama na sreću (igrača) u centar regulativnog eko-sistema.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.