V závěru loňského roku předlo~ilo Ministerstvo financí ČR do mezire- zortního připomínkové- ho řízení návrh nového zákona o platebním styku. Důvodem předlo~ení návrhu je závazek České republiky doplnit a začlenit do české- ho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady z listopadu 2015 o platebních slu~bách na vnitřním trhu.

Nový regulatorní rámec platebního styku

Na základě skutečnosti, ~e směrnice Ev- ropského parlamentu a Rady o plateb- ních slu~bách na vnitřním trhu (PSD II) přináaí mno~ství změn v porovnání se stávající právní úpravou, dojde k přijetí zcela nového zákona o platebním styku, který bude regulovat poskytování pla- tebních slu~eb. K implementaci PSD II by mělo dojít do 13. 1. 2018.

V obecné rovině lze mezi hlavní změny zařadit rozaíření okruhu slu~eb podléhajících veřejnoprávní regulaci včetně regulace inovativních způsobů plateb, omezení výjimek z regulace, zvýaení standardů bezpečnosti plateb nebo posílení práv u~ivatelů platebních slu~eb v případě ztráty, odcizení nebo zneu~ití platebních prostředků.

Z důvodu celkového vysokého mno~ství novinek jsme vybrali násle- dující s případným přesahem do vaaí obchodní praxe.

Nepřímé udělení platebního příkazu

Mezi nově regulované platební slu~by bude patřit tzv. slu~ba nepřímého udě- lení platebního příkazu.

Nepřímé udělení platebního pří- kazu zjednoduaeně řečeno spočívá ve zprostředkování předání platební- ho příkazu plátce jeho poskytovateli platebních slu~eb (například bance, je~ vede jeho účet). Podstatou slu~by je to, ~e platební příkaz nedává plátce přímo svému poskytovateli, ale pro- střednictvím jiného poskytovatele, tzv. třetí strany.

Typicky je tato slu~ba vyu~ívána při platbách za zbo~í nebo slu~by prostřed- nictvím internetu, kdy třetí strana pro- střednictvím on-line propojení umo~ní přenos údajů nezbytných k provedení platebního příkazu, a to mezi interneto- vými stránkami obchodníka a bankov- ním systémem osoby vedoucí platební účet plátce.

Nově tak bude regulována i činnost provozovatelů internetových plateb.

Platby za digitální obsah

Na základě stávající právní úpravy platí výjimka pro platby prováděné poskyto- vatelem slu~eb elektronických komu- nikací prostřednictvím elektronického telekomunikačního zařízení (například mobilního telefonu) slou~ící k zapla- cení za zbo~í nebo slu~by dodávané a následně pou~ívané prostřednictvím takového zařízení, a to bez ohledu na hodnotu transakce.

V důsledku implementace PSD II bude pro zachování výjimky z povinnos- ti zajistit si povolení k činnosti platební instituce nezbytné splnit následující podmínky: (i) platba slou~í pouze k za- placení digitálního obsahu nebo hlasové slu~by (tj. nově ne jakékoli zbo~í nebo slu~by), nebo (ii) platba směřuje k za- placení vstupenky nebo jízdenky nebo k charitativním účelům. Společnou podmínkou nicméně bude, ~e platba nepřevyauje jednorázově 50 eur a za kalendářní měsíc celkem 300 eur.

Omezený okruh dodavatelů nebo slu~eb

Ji~ stávající právní úprava pracuje s výjimkou pro platby prováděné v tzv. limitovaných sítích, tj. pro platby pla- tebními prostředky pouze v prostorách vydavatele nebo úzce vymezeného okruhu dodavatelů, nebo platby za úzce vymezený okruh zbo~í a slu~eb. Jinými slovy se jedná o výjimku pro různé druhy členských karet, karet vydávaných ob- chodními domy, karet pro platby na čer- pacích stanicích a dalaích jejich variant. V důsledku implementace PSD II bude uvedená výjimka – v souladu s ji~ existujícím výkladovým materiálem Ev- ropské komise – drobně pozměněna s cílem přísněji posuzovat vzájemnou propojenost mezi okruhem dodavatelů nebo okruhem zbo~í či slu~eb. Uvedené

lze demonstrovat na síti čerpacích sta- nic, kdy bude přísněji posuzován spo- lečný účel sortimentu zbo~í nebo slu- ~eb, tj. zbo~í nesouvisející s provozem dopravního prostředku nebude mo~né na čerpací stanici prodávat v re~imu výjimky pro tzv. limitované sítě.

A konečně, volba uvedené výjimky bude podléhat oznamovací povinnosti vůči České národní bance, jakmile po- skytovatel dosáhne objemu plateb ve výai 1 000 000 eur za posledních 12 mě- síců. Česká národní banka tedy bude mít mo~nost posoudit dostupnost uvedené výjimky a v případě nesprávného pou~ití zasáhnout.

Provozování bankomatů a obchodní zástupci

PSD II činí nedostupnou výjimku z po- vinnosti zajistit si povolení k činnosti platební instituce pro nezávislé provo- zovatele bankomatů. To proto, ~e na základě zjiatění si často účtují nadstan- dardní poplatky za výběry z bankomatů. Nově bude výjimka dostupná pouze pro provozovatele bankomatů, kteří (i) vy- stupují jménem vydavatele platebního prostředku (tj. například banky) a (ii) ne- poskytují ~ádné dalaí platební slu~by.

V případě obchodních zástupců vypadnou v důsledku implementace PSD II z re~imu výjimky z povinnosti za- jistit si povolení k činnosti platební insti- tuce obchodní zástupci, kteří vystupují za obě strany platební transakce (napří- klad některé e-commerce platformy).

A co dál?

Je zřejmé, ~e nejen stávající poskytova- tele platebních slu~eb v nejbli~aí době čeká s ohledem na nová pravidla PSD II úprava vnitřních předpisů a nastavení in- terních postupů, případně i smluvní do- kumentace se zákazníky a dodavateli, ale nově také mů~e vzniknout povinnost doposud neregulovaným subjektům zís- kat povolení k poskytování platebních slu~eb od České národní banky a plnit související regulatorní po~adavky.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.